อยุธยา – มูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ จัดพิธีมอบถุงยังชีพ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสงฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ในโครงการ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือผู้ประสบภัย”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 205 ครั้ง

อยุธยา – มูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ จัดพิธีมอบถุงยังชีพ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสงฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ในโครงการ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือผู้ประสบภัย”
เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ที่วัดโพธิ์ทอง ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.มนัส โนนฺช ประธานมูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ พร้อมด้วยพระคุณพระสุธรัตนบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม พระครูอุดมนครกิจ รองเจ้าคณะอำเภอนครหลวง เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง และผู้บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ได้จัดพิธีมอบถุงยังชีพ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสงฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ในโครงการ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก ในพื้นที่อำเภอนครหลวง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบสาธารณภัยในด้านต่างๆ ให้มีขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น โดยมี นายวิชาญ น้อยโต นายอำเภอนครหลวง ปลัดอำเภอนครหลวง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ
นายวิชาญ น้อยโต นายอำเภอนครหลวง กล่าวว่า อำเภอนครหลวง มี 12 ตำบล 74 หมู่บ้าน 16,755 ครัวเรือน ประซากรทั้งหมด 36,250 คน พื้นที่อำเภอนครหลวงได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนพระรามหกเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับได้รับอิทธิพลจากพายุโนรูส่งผลให้มีฝนตกหนาแน่นในพื้นที่ ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักและคลองต่าง ๆ เอ่อลันตลิ่ง ส่งผลทำให้มีบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำป่าสักและคลองต่างๆ ได้รับผลกระทบจำนวน 11 ตำบล 61 หมู่บ้าน ผู้ได้รับผลกระทบ 3,920 หลังคาเรือน 10,836 คน
ทางด้านนายมนัส โนนุช ประธานมูลนิซิมิราเศิล ออฟไลฟ์ กล่าวว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสงฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระบัญชา ให้ดำเนินกิจกรรมโรงทาน หรือมอบเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาทุกข์
ช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบาก ด้วยความห่วงใยของพระองค์ท่าน และเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า มีความรักความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งกันและกัน อันจะนำมาซึ่งความผาสุก ของประชาชนชาวไทย มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ร่วมกับ วัดสุทธิวราราม อยุธยาชิตี้พาร์ค คุณนันทวันทน์ ชันฮีม ประธาน บริษัท NLD กรุ๊ป ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาชิตี้พาร์ค คุณวัฒนา ภู่โอบอ้อม (ต๋อง ศิษย์ฉ่อย) และหน่วยงานทุกภาคส่วนใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้น้อมนำพระบัญชา เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสงฆราชสกลมหาสังฆปริณายก จึงได้จัดโครงการ หนึ่งใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขึ้น พร้อมทั้งนำสิ่งของมามอบให้กับพี่น้องประชาชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน สร้างขวัญ และกำลังใจ ให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี

นราเอก ตันศิริ : พระนครศรีอยุธยา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 205 ครั้ง