พิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลกเข้าร่วมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการใช้งานชุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ
และการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพอากาศ PM2.5

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 275 ครั้ง

พิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลกเข้าร่วมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการใช้งานชุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ
และการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพอากาศ PM2.5

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00น. ที่ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก นางสาวณัฐทรัชต์ ชามพูนท รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสุกัญญา จันทร์สิงห์ ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมเข้าอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการใช้งานชุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ และการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพอากาศ PM2.5 จากวิทยาลัยนเรศวร นำโดย รศ.ดร.พิสิษฎ์ มณีโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนางาน NU SMART CITY เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

การอบรมในครั้งนี้เพื่อศึกษาการใช้เว็บไซด์ตรวจสอบคุณภาพอากาศเพื่อนำมาวิเคราะห์
หาปัจจัยที่ก่อให้เกิด และส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก โดยกำหนดจุดติดตั้งเครื่องวัดค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศ จำนวน 8 จุด ประกอบด้วย จุดที่ 1 คลังน้ำมันปตท.
(ถนนศรีสุริโยทัย เรียบทางรถไฟ) จุดที่ 2 หลังตลาดกิตติกร ตลาดไนท์พลาซ่า จุดที่ 3 บริเวณสี่แยกบ้านแขก จุดที่ 4 ตลาดถนนพระองค์ดำ จุดที่ 5 วัดอรัญญิก จุดที่ 6 วัดใหญ่ (ประตูเยื้องวัดนางพญา) จุดที่ 7 ถนนไชยานุภาพ (เส้นผ่านหูน้า โรงแรมหรรษนันท์) จุดที่ 8 สามแยกบึงพระจันทร์ ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง
ทั้งนี้เพื่อจัดทำแผน แนวทางการดำเนินงาน การเฝ้าระวัง การป้องกัน และวิธีดำเนินงานจัดการคุณภาพอากาศในเขตเทศบาลฯ ต่อไป
ปรีชานุตจัรส รายงานข่าวพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 275 ครั้ง