“นายกพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม” ทต. ร้องกวาง “จัดทำประชาคม” ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลร้องกวาง หมู่ 5 ต.ทุ่งศรี ฯ มีส่วนร่วมเสนอปัญหา ความต้องการ กำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 421 ครั้ง

“นายกพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม” ทต. ร้องกวาง “จัดทำประชาคม” ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลร้องกวาง หมู่ 5 ต.ทุ่งศรี ฯ มีส่วนร่วมเสนอปัญหา ความต้องการ กำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565 บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งศรี ณ หอประชุมอเนกประสงค์บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ นายกพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนนตรีตำบลร้องกวาง พร้อมคณะบริหาร จัดทำประชาคมตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลร้องกวาง หมู่ 5 ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชน ตลอดจนกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ผ่านกระบวนการประชาคม เพื่อให้เทศบาลตำบลร้องกวาง สามารถนำปัญหาและความต้องการของประชาชนมาวิเคราะห์จัดทำแผนงาน/โครงการต่าง ๆ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยนายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง ได้รายงานผลการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลร้องกวาง ตามนโยบายของผู้บริหาร และของ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งศรี ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ โดยมีส่วนราชการต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลร้องกวาง ดำเนินการประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ และแจ้งข่าวสารของเทศบาลตำบลร้องกวาง ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบต่อไป

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 421 ครั้ง


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/h517253/domains/khaoratchakarn.com/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44