อบจ.น่าน ขับเคลื่อนโครงการ เรียนรู้ถิ่น แผ่นดินเกิด จังหวัดน่าน จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ องค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดน่าน ร่วม 15 หน่วยงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 235 ครั้ง

อบจ.น่าน ขับเคลื่อนโครงการ เรียนรู้ถิ่น แผ่นดินเกิด จังหวัดน่าน จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ องค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดน่าน ร่วม 15 หน่วยงาน
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2565ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีการจัดทำบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนโครงการเรียนรู้ถิ่น แผ่นดินเกิด จังหวัดน่าน โดยมีพันจ่าเอกณัฐนันท์ เรืองไพศาล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการทำงานและดำเนิน โครงการเรียนรู้ถิ่น แผ่นดินเกิด จังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ
โครงการเรียนรู้ถิ่น แผ่นดินเกิด จังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นต้นมา ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ 15 ปี นั้น ผลปรากฏว่า มี นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการฯ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาทุกสังกัด และบุคคลทั่วไป ในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน ได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และประเพณี อันดีงามของจังหวัดน่าน
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จะดำเนินโครงการ เรียนรู้ถิ่น แผ่นดินเกิดจังหวัดน่าน จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงทางด้านวิชาการความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ องค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดน่าน จำนวน 15 หน่วยงานโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมมือในเครือข่ายภาคีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ องค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดน่านส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดน่านในด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว และด้านอื่นๆ ร่วมกัน และเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางการศึกษา ในด้านวิชาการและองค์ความรู้ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุ งบประมาณด้านสถานที่ ด้านยานพาหนะ และองค์ประกอบอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของประชาชนในจังหวัดน่าน เพื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์ สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ รวมถึง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ สถานที่สำคัญ และแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่านให้เป็นที่รู้จักของสังคมไทยและสังคมโลก ทั้งนี้ โรงเรียนนักเรียน นักศึกษาทุกสังกัด หรือบุคคลทั่วไป สนใจในหลักสูตรต่าง ๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดใบสมัคร รายละเอียดโครงการฯได้ที่ facebook เพจกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน โทร.054-059559 ต่อ 601-607
/ภาพข่าว/พ.อ.พยอม บุญทร นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน /บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 235 ครั้ง