ส.ป.ก.แพร่ “ลงพื้นที่” สำรวจความเสียหายด้านโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านวังเลียง ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน”โนรู”
.

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 455 ครั้ง

ส.ป.ก.แพร่ “ลงพื้นที่” สำรวจความเสียหายด้านโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านวังเลียง ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน”โนรู”
.

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายประเทือง กาศมณี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน และกลุ่มงานช่างและแผนที่ ลงสำรวจถนนสายสัญจรเข้าสู่แปลงเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านวังเลียง หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ จำนวน 3 สาย ระยะทางรวม 8.3 กม. ที่เกิดความเสียหายจากพายุโนรู และเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งผลผลิตส้มเขียวหวานและข้าวโพดในพื้นที่

เพื่อรวบรวมข้อมูลให้แก่สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน สำหรับการเสนอพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับผลกระทบต่อไป โดยมีอาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งเป็นผู้นำชุมชนของบ้านวังเลียง ม.7 ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่ ร่วมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 455 ครั้ง