กองทัพภาคที่ 3 คุณศศิวัณย์ ศรีพรหม นายกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก นำภาคีเครือข่าย กรรมการ ที่ปรึกษา สมาชิก ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีต่อท่านพลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร ที่ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 3

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 453 ครั้ง

พิษณุโลก วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ กองทัพภาคที่ 3 คุณศศิวัณย์ ศรีพรหม นายกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก นำภาคีเครือข่าย กรรมการ ที่ปรึกษา สมาชิก ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีต่อท่านพลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร ที่ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 3 และนำเรียนถึงบทบาทของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก ว่ามี 18 สาขาอาชีพของผู้ประกอบการท่องเที่ยว ซึ่งได้ทำงานร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 มา 14 ปี ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด พัฒนา สู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร สุขภาพ วัฒนธรรม ประเพณี อาหารพื้นถิ่น ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ สำคัญสุดต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สู่การท่องเที่ยวในชุมชนโดยชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อกระจายรายได้สู่ พี่ น้อง ชาวบ้าน ที่ยากจน ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น ชุมชนที่ทำ ทั้งหมด 9 ชุมชน
ในการนี้ได้เรียนเชิญแม่ทัพภาคที่ 3 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกซากุระญี่ปุ่นแบบประชาอาสา ในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ ป่าเนินเพิ่ม บ้านร่องกล้า ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านร่องกล้า เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนและปลูกจิตสำนึกในการหวงแหนรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่แบบยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 453 ครั้ง


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/h517253/domains/khaoratchakarn.com/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44