พิษณุโลก “จุติ”ประธานพิธีอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นประทับพระแท่นหน้าที่ว่าการอำเภอวังทอง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 283 ครั้ง

พิษณุโลก “จุติ”ประธานพิธีอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นประทับพระแท่นหน้าที่ว่าการอำเภอวังทอง
วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 09.09 น.
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีบวงสรวงเทวดาบูชาฤกษ์ประจุหลุมมหาอริยทรัพย์ และอัญเชิญองค์พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / สมเด็จพระปิยมหาราช เสด็จพ่อ ร.5 ขึ้นประทับ ณ พระแห่นหน้าที่ว่าการอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
โดยเวลา 09.39 น.พีธีบวงสรวงเทวดาบูชาฤกษ์ ประธานฝ่ายสงฆ์เจิมเทียนชัย ปิดทองเทียนชัย และจุดเทียนชัย

  • พระสงส์สดคาถาจุดเทียนชัย ( มหาลังข์ กังสะดาน บัณทาะว์ ฆ้อง ประโคม 3 ปราณ จุดเทียนคู่บารมีช้าย-ขวา ลุดเทียนในอ่างน้ำมนต์ สุดรูปทางในกระถางรูป 16 เล่ม และเจิมแป้ง วัตถุมงคลมหาอริยทรัพย์ สำหรับจัดวางในหลุม
    เสร็จแล้วนายจุติ ไกรฤกษ์ ประธารฝ่ายคาราวาส เปิดกรวยธูป เทียน แพร จุดเทียน ธูป เครื่องทองน้อย ลุดเทียนขาวในรางทอง 16 เล่ม และจุดเทียนบายศรีเทพ 1 คู่ แล้วปักรูปหาง เครื่องบวงสรวง นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราการจังหวัดพิษณุโล เละ นางศนิศา สมจิตต์ นายกเล่าาซาดจังหวัดพิษณุโลก
    อัญเชิญพนมหมาก พนมพลู พนมดอก ขึ้นอธิฐานจิต ถจุดเทียนนวโลกุตรธรรม 9 เล่ม อุดเทียน
    บายศรีพรม 1 คู่ และปักธูปหางเครื่องบวงสรวง
    ต่อมาได้อัญเชิญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นประทับพระแท่นหน้าที่ว่าการอำเภอวังทอง ปรีชานุตจัรส รายงานข่าวพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 283 ครั้ง