โทรทัศน์กองทัพบก ” พิธีเปิดโครงการ ” สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ ๓๙ “

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 285 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ” พิธีเปิดโครงการ ” สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ ๓๙ ” พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ ” สานใจไทย สู่ใจใต้ ” เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ” สานใจไทย สู่ใจใต้ ” รุ่นที่ ๓๙ ณ สโมสรกองทัพบก กรุงเทพ ฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี มอบให้มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ , มูลนิธิรักเมืองไทย และ มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับภาครัฐและเอกชน ดำเนินการนำเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันได้ดำเนินการมาแล้ว ๑๘ ปี ติดต่อกันจำนวน ๓๘ รุ่น มีเยาวชนที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ ” สานใจไทย สู่ใจใต้ ” มาแล้วจำนวน ๘,๙๘๕ คน และมีครอบครัวอุปถัมภ์เข้าร่วมโครงการ รุ่นละ ๑๖๐ ครอบครัว ในปีนี้โครงการ ” สานใจไทย สู่ใจใต้ ” ดำเนินการจัดกิจกรรม รุ่นที่ ๓๙ ระหว่างวันที่ ๑๐ กันยายน – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ มีเยาวชนจาก ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมโครงการฯจำนวน ๓๒๐ คน กล่าวคือ เยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธ จำนวน ๔๗ คน ,เยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม จำนวน ๒๗๒ คน และเยาวชนที่นับถือศาสนาคริสต์ จำนวน ๑ คน โดยมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ทักษะอาชีพ และการพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง เยาวชนเมื่อผ่านโครงการฯ ได้พัฒนาทัศนคติแนวคิดสู่การพัฒนาตนเองและครอบครัว เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนาสาธารณประโยชน์ นอกจากนั้นเครือข่ายเยาวชนได้รวมตัวกันเป็นสมาคมเยาวชน ” สานใจไทย สู่ใจใต้ และ ชมรมเยาวชน ” สานใจไทย สู่ใจใต้ ” ๕ จังหวัด โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความสงบร่มเย็นสมานฉันท์ อย่าพลาดติดตามการประมวลภาพ โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ ๓๙ ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทุกวันอังคาร เวลา 14.00 น. – 14.25 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (กดหมายเลข 5 )คุณอภิคม แก้วละเอียด (ตูมตาม ) พิธีภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกCR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 285 ครั้ง