หลังมีการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 37 แห่ง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 152 ครั้ง

พิษณุโลก วันที่ 4 ตุลาคม 2565 หลังมีการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 37 แห่ง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานและให้การต้อนรับคณะบุคลากรถ่ายโอนฯ ทั้ง 128 ราย ก่อนปฏิบัติงานวันแรก และจากการลงพื้นที่สำรวจความพร้อมการปฏิบัติงานในวันนี้พบว่าเจ้าหน้าที่ของ รพ.สต.ทุกแห่งได้ดำเนินการเปลี่ยนป้ายใหม่ที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นศูนย์สุขภาพดำเนินการตามภารกิจในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน บำบัดโรคและรักษาพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวพิษณุโลกทุกคนให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน.ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 152 ครั้ง