ม.แม่โจ้-แพร่ฯ เปิดโครงการ ” กาดพุทธรักษาม่วนใจ กินดีอยู่ดีจิตดี อินทรีย์จ่อแฮ” การประกวดผลิตภัณฑ์ในระยะ 2 Product Champion

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 326 ครั้ง

ม.แม่โจ้-แพร่ฯ เปิดโครงการ ” กาดพุทธรักษาม่วนใจ กินดีอยู่ดีจิตดี อินทรีย์จ่อแฮ” การประกวดผลิตภัณฑ์ในระยะ 2 Product Champion

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ที่ศาลาเอนกประสงค์วัดธรรมเมือง ตำบลช่อแฮอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นางสาว สุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการ ” กาดพุทธรักษาม่วนใจ กินดีอยู่ดีจิตดี อินทรีย์จ่อแฮ” การประกวดผลิตภัณฑ์ในระยะ 2 Product Champion มี ดร.สมบัติ กันบุตร หัวหน้าโครงการ U2T ตำบลช่อแฮ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)มหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่เฉลิมพระเกียรติ กล่าวรายงาน และมี นายศิริพงศ์ วงค์แสน นางภคพร สดสวย
รองนายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ นายอุเทน ทาหาญ ประธานสภา นางดวงพร รองเดช ปลัดเทศบาล นางสวัสดิ์ศรี ยิ้มศิริ หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล สมาชิกสภา นางสาววีระกร เหล็กคำ นางสาวธนารักษ์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางกัญญาภัทร สายกลิ่น นักพัฒนาชุมชน นางสาวเกษร ปลาลาศ ที่ปรึกษาโครงการ U2T ตำบลช่อแฮ ,นางนารี หลายกิจพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแพร่ พี่น้องเกษตรกรตำบลช่อแฮ ฝ่ายปกครองตำบลช่อแฮ พิธีเปิดมีการแสดงของกลุ่มผู้สูงอายุตำบลช่อแฮ การแสดงของโรงเรียนเมืองแพร่ และโรงเรียนบ้านต้นไคร้ ในบริเวณงานมีการแสดงสินค้ากลุ่มเกษตรกรตำบลช่อแฮ ตำบลสวนเขื่อน ตำบลร่องกาศและตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น

โครงการ” กาดพุทธรักษาม่วนใจ กินดีอยู่ดีจิตดี อินทรีย์จ่อแฮ” การประกวดผลิตภัณฑ์ในระยะ 2 Product Champion ในวันนี้ ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ที่จะช่วยสร้างรากแก้วให้ประเทศซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยได้ใช้องค์ความรู้งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพยากรขอมหาวิทยาลัยในการพัฒนาพื้นที่ พัฒนาประเทศ เพื่อขับเคลื่อนประเทศโดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ 1.การพัฒนา ส่งเสริม และผลักด้านเศรษฐกิจ BCG ของพื้นที่อย่างยังยืน 2.การวิเคราะห์ข้อมูลและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุมชนขนาดในพื้นที่ 3.การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตในชุมชนตำบลช่อแฮ 4.ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมสังคมในปัจจุบันให้เป็นไปตามเป้าหมายการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในพื้นทีชุมชนตำบลช่อแฮให้
เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยได้รับความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงาน
ทั้งทางภาครัฐ และเอกชน จนนำมาซึ่ง ผลิตภัณฑ์ใหม่อีก 4 ผลิตภัณฑ์ในระยะที่ 2 โครงการ” กาดพุทธรักษาม่วนใจ กินดี อยู่ดีจิตดี อินทรีย์จ่อแฮ” ซึ่งมีการประกวดผลิตภัณฑ์ในระยะ 2 Product Champion มีตำบลช่อแฮ ตำบลสวนเขื่อนตำบล ร่องกาศและตำบลน้ำชำ ภายใต้โครงการ “ยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์ของตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในตำบลและเป็นที่ รู้จักของคนทั่วไปและนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและต่างชาติ” ต่อไป

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 326 ครั้ง