” สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง บูรณาการกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพการเกษตรน่าน ถ่ายทอดความรู้เรื่องแหนแดง
และมอบแหนแดงให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวบ้านปัวชัย “

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 226 ครั้ง

” สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง บูรณาการกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพการเกษตรน่าน ถ่ายทอดความรู้เรื่องแหนแดง
และมอบแหนแดงให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวบ้านปัวชัย “
๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏
วันที่ 6 กันยายน 2565 นางสาวประทิน มณีรัตน์ เกษตรอำเภอภูเพียง มอบหมายให้นางสาวนคร สุริยศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง บูรณาการร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพการเกษตรน่าน ถ่ายทอดความรู้เรื่องแหนแดงและมอบแหนแดงให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวบ้านปัวชัย หมู่ที่ 7 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จำนวน 25 ราย ที่ได้แจ้งความต้องการแหนแดง เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต ทดแทนหรือลดการใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน เนื่องจากใบของแหนแดงมีโพรงใบ ซึ่งสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินชนิดที่ตรึงไนโตรเจนอาศัยอยู่ที่สามารถตรึงไนโตรเจนในอากาศให้มาเป็นสารประกอบในรูปของแอมโมเนียม ณ หอประชุมบ้านปัวชัย หมู่ที่ 7 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏
เรื่องและเรียบเรียง : นางสาวนคร สุริยศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ภาพ : เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง
/บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสม าคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 226 ครั้ง