ซินเจนทา รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2565

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 183 ครั้ง

คุณอรรถพล คงคานำชัย ผู้จัดการโรงงานบางปู บริษัทซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด ผู้ผลิตสารอารักขาพืชและเมล็ดพันธุ์ชั้นนำของโลก ได้เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตร CSR-DIW Continuous Award 2022 โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR-DIW to achieve SDGs) ประจำปี 2565 จากคุณวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัทซินเจนทาฯ ได้เข้าร่วมเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี 2563 เพื่อสนับสนุนนโยบายของภาครัฐที่สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความยั่งยืนคุณภาพและความปลอดภัยของการเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์และโซลูชั่นพืชที่เป็นนวัตกรรมระดับโลก โดยเทคโนโลยีของเราช่วยให้เกษตรกรหลายล้านคนทั่วโลกรวมถึงเกษตรกรไทยสามารถใช้ทรัพยากรทางการเกษตรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้ดีขึ้นช่วยให้ประชาคมโลกปลอดภัยและมีสุขภาพดีและลดผลกระทบต่อสังคม เราได้มีการดำเนินงานตาม 7 หัวข้อหลักของมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม กรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) ซึ่งได้แก่ 1. การกำกับดูแลองค์กร 2. สิทธิมนุษยชน 3. การปฏิบัติด้านแรงงาน 4. สิ่งแวดล้อม 5. การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม 6. ประเด็นด้านผู้บริโภค และ 7. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

นอกเหนือจากรางวัล CSR-DIW ที่เราได้รับแล้ว เราดำเนินงานในทุกๆด้านเพื่อให้มั่นใจว่าสุขภาพ, ความปลอดภัย, ความเป็นอยู่ที่ดี, สิ่งแวดล้อม ของพนักงาน, ผู้รับเหมา, ลูกค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่องเสมอมาในเครือของบริษัทซินเจนทาฯ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 183 ครั้ง