อยุธยา – เลขาธิการสภากาชาดไทย และคณะในการตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 189 ครั้ง

อยุธยา – เลขาธิการสภากาชาดไทย และคณะในการตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมอโยธยา ศาลกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายประพันธ์ ตรีบุบผา ปลัดจังหวัด/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด นางสาวอำพร บุญไสย เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้ช่วยเหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ได้ให้การต้อนรับนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ที่ได้เป็นประธานเปิดการประชุมและชี้แจงวัตถุประสงค์การติดตามตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย พร้อมด้วย นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด บรรยาย “กรอบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่าน เขียนภาษาไทย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด
โดยโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย จะมี หัวข้อประกอบไปด้วย
– คู่มือการสอนเสริมภาษาไทยด้วยวิธีการแก้ไขปัญหาจุดอ่อนการใช้ภาษาไทยของนักเรียน (Scaffolding) สื่อทางเลือกของสภากาชาดไทย (บรรยายโดย ดร.อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์ รองคณบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
– แนวทางการคัดเลือกอาสาสมัครช่วยสอนเด็กนักเรียนชั้น ป.1-6 ของโรงเรียนที่ประสบ ปัญหาด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย (บรรยายโดยนางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด)
– รับฟังการนำคู่มือการสอนเสริมภาษาไทยด้วยวิธีการแก้ไขปัญหาจุดอ่อนการใช้ภาษาไทยของนักเรียน (Scaffo lding และนำคู่มือไปทดลองสอน (บรรยายโดย ดร.อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์ และผศ.ดร.สิทธิกร สุมาลี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

นราเอก ตันศิริ : พระนครศรีอยุธยา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 189 ครั้ง