อบจ.น่าน ร่วมกับ อปท.ในจังหวัดน่าน รวบรวมขยะอันตรายน่าน เพื่อกำจัดของเสียอันตรายด้วยวิธีที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 169 ครั้ง

อบจ.น่าน ร่วมกับ อปท.ในจังหวัดน่าน รวบรวมขยะอันตรายน่าน เพื่อกำจัดของเสียอันตรายด้วยวิธีที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ ร.ศ. 200 ปี อำเภอปัว จังหวัดน่าน พันจ่าเอกณัฐนันท์ เรืองไพศาล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จ่าเอกเกษม สีชมภู หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เดินทางไปให้กำลังใจคณะเจ้าหน้าที่ อปท. ในจังหวัดน่าน ที่ทำหน้าที่รวบรวมขยะอันตราย ในโครงการบริหารจัดการขยะอันตราย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้ดำเนินโครงการจัดการของเสียอันตรายจังหวัดน่าน เพื่อดำเนินการกำจัดของเสียอันตรายด้วยวิธีที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมและนำส่งของเสียอันตรายในจังหวัดน่านไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการยังสถานที่ที่ได้รับอนุญาต โดยแบ่งจุดนำส่งของเสียอันตรายออกเป็น 3 สาย ได้แก่

  1. สายเหนือ ณ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ ร.ศ. 200 ปี อำเภอปัว จำนวนขยะอันตรายทั้งสิ้น 4,925 กิโลกรัม
  2. สายกลาง ณ บริเวณลานจอดรถ ฌาปนสถานลอมเชียงของ ทางเข้าสนามกีฬา อบจ.น่าน จำนวนขยะอันตรายทั้งสิ้น 6,385 กิโลกรัม
  3. สายใต้ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงสา บริเวณลานจอดรถด้านข้างหอประชุม จำนวนขยะอันตรายทั้งสิ้น 5,350 กิโลกรัม
    รวมปริมาณขยะอันตรายในพื้นที่จังหวัดน่านที่ส่งกำจัดในปี 2565 ทั้งสิ้น 16,660 กิโลกรัม จาก อปท. ที่นำขยะอันตรายมาส่งทั้งสิ้น 79 อปท. ซึ่งมีปริมาณขยะอันตรายในพื้นที่จังหวัดน่านลดลงจากปี 2564 ที่รวบรวมได้ 25,985 กิโลกรัม โดยบริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) (genco) มารับนำไปกำจัดต่อไป
    โดยมี นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว นายเสนอ เวชสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่าน นางอมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.น่าน ผู้แทนจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน และเจ้าหน้าที่ผู้แทนจาก อปท. ที่นำขยะอันตรายมาส่งกำจัด ทั้งสิ้น 79 อปท. เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการดังกล่าวด้วย/บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลจังหวัดน่าน รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 169 ครั้ง