รีคอป ร่วมกับ จังหวัดน่าน จัดเวทีการนำเสนอบันทึกข้อตกลงของโครงการต้นไม้ของเรากับเกษตรกรกลุ่มแรก พร้อมพิธีเปิดการปลูกต้นไม้ของเรา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 985 ครั้ง

รีคอป ร่วมกับ จังหวัดน่าน จัดเวทีการนำเสนอบันทึกข้อตกลงของโครงการต้นไม้ของเรากับเกษตรกรกลุ่มแรก พร้อมพิธีเปิดการปลูกต้นไม้ของเรา
วันนี้ 30 กรกฎาคม 2565 ณ เรือนเพาะชำชุมชน บ้านครีบุญเรือง ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข
จังหวัดน่าน โดย นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดเวทีนำเสนอบันทึกข้อตกลงโครงการต้นไม้ของเรา และพิธีเปิดการปลูกต้นไม้แรกของเรา โดยรีคอฟ ประเทศไทย ร่วมกับองค์กรภาคี ส่วนงานราชการ และประชาชนในพื้นที่อำเภอสันติสุข
นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า การจัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อดำเนินการโครงการต้นไม้ของเรา ซึ่งได้มีการลงนามร่วมกันและจะได้มีการเริ่มต้นการปลูกต้นไม้ของเรา ในวันนี้
จะสามารถช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำให้ได้อย่างแท้จริง เพราะเป็นการฟื้นฟูที่เริ่มต้นและดำเนินการ โดยคนในท้องถิ่นและการสนับสนุนจากคนในภาคส่วนต่างๆ ทั้งประชาชนทั่วไป ที่อยู่ปลายน้ำ และภาคธุรกิจ โดยการปลูกต้นไม้ของเรา เป็นวิธีการหนึ่งที่จะสามารถทำให้จังหวัดน่าน บรรลุเป้าหมายของการเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว รวมถึงเป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการบรรเทาปัญหาของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ทุกคนต้องร่วมกันลงมือทำ ในการช่วยการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการเร่งเพิ่มพื้นที่การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อทำให้ต้นน้ำของ
จังหวัดน่านกลับมาสมบูรณ์ และชีวิตของชาวชุมชนได้มีความสุขควบคู่ ไปด้วยกัน
โดยรีคอฟ ประเทศไทย ร่วมกับองค์กรภาคี ระดมทุนและแรงหนุน จากคนปลายน้ำและภาคส่วนต่างๆ เพื่อช่วยทำให้เกษตรกรในพื้นที่สูง เช่นในจังหวัดน่าน สามารถมีแรงใจและมีความพร้อมที่จะปรับลดการปลูกพืชไร่ระยะสั้นมาสู่การปลูก ต้นไม้ที่หลากหลาย เพื่อฟื้นฟูให้ระบบนิเวศของแหล่งตันน้ำสำคัญของประเทศนั้นได้กลับคืนมา โดยการเปิดให้มีการอุปถัมภ์ต้นไม้ ๆ ละ 100 บาท เพื่อให้เกษตรกรสามารถได้รับการชดเชยและมีเงินทุนในการปลูกและดูแลต้นไม้ในเวลา 3 ปี พร้อมกับการสร้างระบบเกษตรและการทำธุรกิจเกษตร ที่เกื้อกูลกับระบบนิเวศต่อไปได้ และเพื่อที่จะได้ติดตาม “ต้นไม้ของเรา” ไปอย่างต่อเนื่อง การปลูกต้นไม้ของเรา ในครั้งนี้จะมีระบบในการแสดงตำแหน่งต้นไม้ที่เราปลูก เพื่อการติดตามการเติบโตของต้นไม้ พร้อมกับรายงานผล ระทบที่เกิดขึ้นในทั้งทางด้านระบบนิเวศความเป็นอยู่ และการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม
/ภาพข่าว/สมาน สุทำแปง/บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวนจังหวัดน่าน รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 985 ครั้ง