พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน
ฝ่ายกำกับดูแล งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จังหวัดน่าน เป็นประธาน
เปิด โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 826 ครั้ง

พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน
ฝ่ายกำกับดูแล งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จังหวัดน่าน เป็นประธาน
เปิด โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว ครบ ๗๐ พรรษา ของ ชมรม
ผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน และคณะศรัท
ธาชุมชนบ้านหัวเวียงใต้ ณ วัดหัวเวียง
ใต้ เมื่อวันเฉลิมฯ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น./ภาพข่าว/พ.อ.พยอม บุญทร/นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน /บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 826 ครั้ง