ปทุมธานี- เทศบาลตำบลสามโคกจัดกิจกรรมจิตอาสาฯพร้อมมอบบ้านให้ผู้สูงอายุและปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 391 ครั้ง

ปทุมธานี- เทศบาลตำบลสามโคกจัดกิจกรรมจิตอาสาฯพร้อมมอบบ้านให้ผู้สูงอายุและปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคกให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาด ตัดกิ่งไม้ ล้างถนน เก็บเศษกระดาษ ตัดวัชพืชข้างทาง ถนนซอยทรัพย์ทวี ในเขตอุตสาหกรรมเกาะใหม่
ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ประจําเดือนกรกฎาคม ให้สะอาดและสวยงาม

จากนั้นได้นำคณะผู้บริหาร ปลัดอำเภอสามโคก ประธานสภารองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและพนักงานเทศบาลตำบลสามโคก มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งในความสะดวกแก่ผู้สูงอายุให้สะดวกและปลอดภัยประจำปีงบประมาณ ๒๖๕๖ และปรับโครงการสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก กล่าวเพิ่มเติมว่าก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารประธานสภา รองประธานสภา ปลัดอำเภอสามโคก สมาชิกสภาเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านและ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเทศบาลตำบลสามโคกได้พยายามแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนการจัดการการศึกษาการจัดให้มีสาธารณูปโภคไฟฟ้าและน้ำประปาอย่างทั่วถึงทุกหลังคาเรือนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นโดยเฉพาะปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ตำบลสามโคกซึ่งเทศบาลตำบลสามโคกได้เล็งเห็นความสำคัญจึงดำเนินการสำรวจข้อมูลและคัดเลือกเป้าหมาย ที่มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการซ่อมแซมจึงได้ประสานไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยในนามของเทศบาลตำบลสามโคกขอบคุณไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ที่อนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่นายประเสริฐ พลอยศรีไพร
และขอขอบพระคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและภาคเอกชนที่สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อใช้ในการนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว ปทุมธานีรายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 391 ครั้ง