วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จัดอบรมโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 655 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จัดอบรมโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษา นครสรรค์ นายสุรัตน์ จั่นแย้ม ผู้ชำนาญการด้านการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี” โดยมี นายอาณัติชัย จันทิวาสน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคเหนือ 2 กล่าวรายงาน มี นางพรลินี ชัยรัตน์ รองผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 พร้อมด้วย รอง ผู้อำนวยการ – คณะผู้บริหาร -อาจารย์ ร่วมในพิธีเปิด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจ เตรียมความพร้อมส่งเสริมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการความร่วมมือในอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพ และการจัดรูปแบบบริหารงานภายในศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ให้ไปในทิศทางเดียวกัน
มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างความเข้าใจเตรียมความพร้อมส่งเสริมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการความร่วมมือในอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพ
2)เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
3)เพื่อการจัดรูปแบบบริหารงานภายในศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ให้ไปในทิศทางเดียวกัน
สำหรับ ผู้เข้าร่วมการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จากสถานศึกษาภาครัฐ จาก 9 จังหวัด 43 สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งสิ้น 86 คน
โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายประทีป จุฬาเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย บรรยายหัวข้อ “การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีต้นแบบ”
และ ดร.สำรวย เพ็งอ้น ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา บรรยายพิเศษ หัวข้อ ” การบริหารจัดการศูนย์ทวิภาคีเขตพื้นที่ “

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 655 ครั้ง