จังหวัดน่าน เปิดเวทีสร้างการรับรู้และความเข้าใจ โครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน(หลังเก่า) ให้เป็น หอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ล้านนาตะวันออก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 576 ครั้ง

จังหวัดน่าน เปิดเวทีสร้างการรับรู้และความเข้าใจ โครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน(หลังเก่า) ให้เป็น หอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ล้านนาตะวันออก
วันนี้ 25 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประทานเปิดเวทีสร้างการรับรู้และความเข้าใจ โครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน(หลังเก่า) ให้เป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ล้านนาตะวันออก ตามแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่านอย่างยั่งยืน โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พระชยานันทมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ส่วนงานราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น สำหรับเวทีสร้างการรับรู้และความเข้าใจ โครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน(หลังเก่า) ให้เป็น หอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ล้านนาตะวันออก โดยมีนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมเจ้าหน้าที่สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองน่าน ผู้แทนคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่าน ผู้แทนสภาวัฒนธรรม และภาคเอกชน เข้าร่วมเวทีสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ในการใช้ประโยชน์อาคารศาลากลางจังหวัดน่าน(หลังเก่า) ภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีศูนย์การเรียนรู้ที่มีชีวิตด้านภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดองค์ความรู้และบรรยากาศของเมืองเก่าน่าน รวมไปถึงภูมิปัญญาด้านเกษตรศาสตร์ และธรรมชาติวิทยา และเพื่อให้มีศูนย์การเรียนรู้ที่มีชีวิต และพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน นักเรียน เกษตรรุ่นใหม่ และคนน่าน และเป็นสาธารณะประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ ด้านต่างๆ
นอกจากนี้ จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมครั้ง 4 โดยครั้งที่ 1 ในเขตพื้นที่อำเภอโซนเหนือ 7 อำเภอ ในวันที่ 2 สิงหาคม ณ ที่ว่าการอำเภอปัว / ครั้งที่ 2 ในเขตพื้นที่อำเภอโซนใต้ 3 อำเภอ ในวันที่ 3 สิงหาคม ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงสา / ครั้งที่ 3 ในเขตพื้นที่อำเภอโซนกลาง 5 อำเภอ วันที่ 4 สิงหาคม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน และครั้งสุดท้าย ครั้งที่ 4 สำหรับประชาชนชาวน่านทั้งจังหวัด วันที่ 19 สิงหาคม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ต่อจากนั้นจังหวัด จะได้สรุปประมวลผลการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนชาวน่าน เพื่อแก้ไขโครงการให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป/ภาพ/ข่าว/สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน /บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 576 ครั้ง