ปทุมธานี – มูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบผ้าไตรพระราชทาน โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๑๖๙ รูป (คืนคนดีสู่สังคม)

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 469 ครั้ง

ปทุมธานี – มูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบผ้าไตรพระราชทาน โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๑๖๙ รูป (คืนคนดีสู่สังคม)

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ มูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนา แห่งประเทศไทย ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลหน้าไม้อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
นายโรจนินทร์ หิรัญโชคอนันต์
นายกเทศมนตรีตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
คุณตุ๊กตา แซ่เอี๊ยย ประธานบริษัทหมอเส็ง ไทยแลนด์ จำกัด
พลเรือตรีประวุฒิ รอดมณี
เจ้ากรมจเรทหารเรือ ร่วมเป็นประธานมอบผ้าไตรพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าไตรแก่ผู้อุปสมบท โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๑๖๙ รูป
เพื่อน้อมระลึกในพระกรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิได้ และน้อมอุทิศถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระวชิรเหล้า เจ้าอยู่หัว มีพระปลัดสุชาติ ฐฺานจาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม วรวิหารประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย (ประธานฝ่ายสงฆ์ )พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดีสมาชิกวุฒิสภา นักศึกษาวิทยาลัยป้องกัน อาณาจักร(วปอ)รุ่น ๖๔
บริษัทเอ๊กโก้ ฟอร์จจิ้ง โปรดักส์ จำกัด( โครงการรณรงค์ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย เริ่มที่เรา) และประชาชน เข้าร่วมพิธี โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เพื่อระลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้และน้อมอุทิศถวายพระราชกุศลพระบาท สมเด็จพระบรมธนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ และเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ จึงเห็นว่าการจัดโครงการ อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯจะยัง ประโยชน์ให้เกิดแก่กุลบุตรที่มีจิตจงรักภักดีใน ๓ สถาบันหลักได้เข้ามาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ในบวรพระพุทธศาสนาและร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจอบรมกายวาจาใจให้สงบเรียบร้อยด้วยการสวดมนต์ไหว้พระ เจริญจิตภาวนาตามหลักทรัพย์มา ปกติทานขององค์พระสมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ในส่วนของพระปลัดสุชาติ ฐฺานจาโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามวรวิหารและประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยร่วมกับว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี สมาชิกวุฒิสภา ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(วปอ)รุ่น ๖๔ ได้ตระหนักถึงภาระสำคัญนี้ จึงได้ร่วมกันจัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ ๒๒ กรกฎาคถึง วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอุปสมบท ๑๖๙ ท่านมาจากส่วนต่างๆ และกำหรดการในวันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น.จะมีพิธีอัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน สู่มณฑลพิธีเวลา ๑๐.๐๐ น.พิธีมอบผ้าไตรพระราชทาน เวลา ๑๒.๐๐ น.พิธีบรรพชาเป็นสามเณร และ เวลา ๑๓.๓๐ น.พิธีอุปสมบท(สวดญัตติ)ตามอุโบสถต่างๆ และเวลา ๑๘.๐๐ น.อบรมพระใหม่และทำวัตรเย็น ก่อนที่จะนำผู้อุปสมบททั้งหมดกระจายไปทั้ง ๓ วัดเพื่อเตรียมบวชเป็นพระภิกษุต่อไป

สหรัฐ แก้วตา หน. ข่าว ปทุมธานีรายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 469 ครั้ง