จังหวัดน่าน รักษ์ป่าน่านสนับสนุนสาธารณสุขน่านกว่า 311 ล้านบาท

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 644 ครั้ง

จังหวัดน่าน รักษ์ป่าน่านสนับสนุนสาธารณสุขน่านกว่า 311 ล้านบาท
มูลนิธิรักษ์ป่าน่านสนับสนุนช่วยเหลือสาธารณสุขจังหวัดน่านช่วงโควิดแล้วกว่า 311 ล้านบาท
วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 สาธารณสุขจังหวัดน่าน เผยข้อมูลช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา 3 ปี มูลนิธิรักษ์ป่าน่านสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและรักษา รวมทั้งจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง รวมมูลค่ากว่า 311 ล้านบาท
โดยช่วยเหลืองบประมาณจัดซื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์ การพัฒนาเด็กเล็ก ระบบกรองน้ำ อาคารสถานที่ ให้กับโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล สถานบริการสาธารณสุข สุขศาลา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่รวมโรงพยาบาลน่าน ในพื้นที่จังหวัดน่าน 15 อำเภอ 99 ตำบล ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อโควิด 19 ตั้งแต่ต้นปี 2563-2565


เพื่อบรรเทาความขาดแคลนทั้ง เครื่องมือแพทย์รวมทั้งอาคารสถานที่ ให้แก่โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทหารรวม 15 แห่ง (ไม่รวมโรงพยาบาลน่าน) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลรวม 125 แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชน 23 แห่ง สุขศาลาร่วมใจ 4 แห่ง ศูนย์สุขภาพภูฟ้า 3 แห่ง สถานีอนามัย 1 แห่ง รวม 171 แห่ง
โดยให้ความช่วยเหลือเป็น เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์การแพทย์ ระบบกรองน้ำดื่มน้ำใช้ ในงานทันตกรรม และอื่นๆ รวมทั้งจัดซื้อ รถตู้พยาบาล รถฉุกเฉิน รถกระบะเอนกประสงค์ จักรยานยนต์ รถสามล้อ ซ่อมแซมและสร้างอาคารผู้ป่วย และอาคารทันตกรรม ระบบประปา ระบบไฟฟ้า หลังคาและห้องน้ำห้องสุขา ทั้งนี้ไม่รวมโรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่
ในส่วนอุปกรณ์การแพทย์ ได้จัดสร้างศูนย์รักษาโรคไต ที่โรงพยาบาลเวียงสา และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เพื่อลดการแออัดและการเดินทางมายังโรงพยาบาลน่าน จัดหาอุปกรณ์การแพทย์ การพัฒนาเด็กเล็กที่ชำรุด ขาดแคลนให้ทุกโรงพยาบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดซื้อกระเป๋าเยี่ยมบ้าน หมู่บ้านละ 3 กระเป๋า ให้ อสม.ทุกหมู่บ้านทั้งจังหวัดน่าน จัดสร้างแฟลตอาคารที่พัก 3 ชั้น 24 ยูนิต เป็นที่พักเจ้าหน้าที่ให้โรงพยาบลเฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ จัดซื้อยานพาหนะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงและรับส่งต่อช่วยชีวิตผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกล จำนวน 40 คัน
รวมทั้งช่วยเหลือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วจังหวัดน่าน จำนวน 245 แห่ง โดยช่วยเหลือ เป็น อาหาร เครื่องเล่นสนาม และสนามเด็กเล่น เครื่องกรองน้ำ ถังเก็บน้ำ ตู้จ่ายน้ำ โต๊ะอาหาร ห้องอาหาร เครื่องนอน สื่อการเรียนรู้ ซ่อมหลังคา ห้องครัว ห้องน้ำ ชุดนักเรียน ชุดกีฬา ชุดขาว ผ้ากันเปื้อน หมวกกันน็อค
โดยใช้งบประมาณของมูลนิธิรักษ์ป่าน่าน ไม่ได้ใช้งบประมาณจากภาครัฐ รวม 311 ล้านบาท โดยสร้างอาคาร 14 โรงพยาบาลชุมชน 1สุขศาลา จำนวนเงิน 152 ล้านบาท ไม่รวมโรงพยาบาลน่านและโรงพยาบาลร้องกวางจังหวัดแพร่ ซ้อมอาคาร ประปา ไฟฟ้า และอื่นๆ 50 ล้านบาท เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์เด็กเล่น 51 ล้านบาท เครื่องกรองน้ำดื่ม น้ำใช้ ถังเก็บน้ำ ปั๊มน้ำ 12 ล้านบาท ยานพาหนะ 46 ล้านบาท และกำลังก่อสร้างอาคารพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลน่านมากกว่า 1,000 ล้านบาท/บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 644 ครั้ง