สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่าย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 673 ครั้ง

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่าย
ประกันสังคม เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมน่านฟ้าใสรีสอร์ท อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นางศรีลาน อินทะเสน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่าย ประกันสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันสังคมมาตรา 40 สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามกฎหมาย เทคนิ
ค และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการร่วมกันขับเคลื่อนการขยายความคุ้มครองประกันสังคม ให้ครอบคลุมแรงงานนอก
ระบบในระดับพื้นที่โดยมีเครือข่ายประกันสังคมเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 80 คน การประชุมในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านพระชยานันทมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เป็นวิทยากรให้ความรู้/บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 673 ครั้ง