สถานีพัฒนาที่ดินน่าน จัดกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นและปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 550 ครั้ง

สถานีพัฒนาที่ดินน่าน จัดกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นและปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ที่โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำขุนน่าน บ้านสะเกี๋ยง ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน นายกฤติชฏา บุญล้อมรัตน์ นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธาน เปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นายนครินทร์ ชมพู ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 และนายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินการให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการจัดกิจกรรมขึ้น ทั่วภูมิภาคของประเทศ ตามโครงการปลูกไม้ยืนต้น เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ครบรอบ 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565
สถานีพัฒนาที่ดินน่าน ได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์ดินและน้ำ ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน อีกทั้ง เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ในการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อีกทั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม ประจำปี 2565 โดยปลูกต้นไม้ จำนวน 5 ชนิดประกอบด้วย ต้นพญาเสือโคร่ง ต้นเสี้ยวดอกขาว ต้นประดู่ ต้นพยุง และต้นไผ่หวาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 990 ต้น โดยมี ผู้ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ข้าราชการ ทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน หมอดินอาสา เกษตรกร เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินน่าน และคณะครูและนักเรียน ประชาชนในพื้นที่ตำบลขุนน่าน ร่วมกิจกรรม ประมาณ 200 คน/ภาพข่าว/สมาน สุทำแปง/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 550 ครั้ง