พ่อเมืองแพร่ “ร่วมประชุม” ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 266 ครั้ง

พ่อเมืองแพร่ “ร่วมประชุม” ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวต้อนรับคณะพร้อมร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของ นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี เขตที่ 16 ในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ และมี ว่าที่ร้อยภาคิน ชมภูพันธ์ รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ นายเดชา ชัยชนะ ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมก่อสร้างโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting

โดยมีแผนงาน/โครงการ ตามประเด็นการตรวจติดตามประกอบด้วย การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียว เพื่อความยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ในประเด็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 266 ครั้ง