ผู้สูงวัย ต.ป่าแดง “เห็นโอกาส” หลังเข้าร่วมโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ มีความห่วงใยใส่ใจโลกทัศน์ใหม่ฯ และเห็นศักยภาพของตนเอง พร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่ดีได้

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 591 ครั้ง

ผู้สูงวัย ต.ป่าแดง “เห็นโอกาส” หลังเข้าร่วมโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ มีความห่วงใยใส่ใจโลกทัศน์ใหม่ฯ และเห็นศักยภาพของตนเอง พร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่ดีได้

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่จัวหวัดแพร่ ร่วมกับ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าแดง จัดทำ “โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าแดง ห่วงใยใส่ใจโลกทัศน์ใหม่ผู้สูงวัยตำบลป่าแดง เพื่อส่งเสริมการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่ดี ทางกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าแดง โดย นางณัฐธกา กันกา ประธานกองทุนฯ ได้จัดกิจกรรมตาม โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.ป่าแดงห่วงใยใส่ใจโลกทัศน์ใหม่ผู้สูงวัยตำบลป่าแดง ส่งเสริมการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่ดีขึ้น ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2565 กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้สูงอายุตำบลป่าแดง โดยได้รับงบสนับสนุนโครงการจากหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่

นางณัฐธกา กันกา ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าแดง กล่าวว่า
หลักการและเหตุผล ความสำคัญที่จัดทำโครงการสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) หรือ สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เท่ากับหรือมากกว่า 10 % ของประชากรทั้งหมด เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ประเทศแห่งสังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ เรียกได้ว่ารวดเร็วกว่าหลายประเทศเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมทั้งในส่วนของประชาชน สังคม และรัฐบาล เพื่อให้ทุกภาคส่วนก้าวสู่โลกยุคใหม่ได้อย่างมั่นคง การจัดสวัสดิการและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะผู้สูงอายุยังคงต้องใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน การมีกิจกรรมทางสังคม ส่งเสริมให้มีการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุมีพลังใช้ชีวิตที่ดี รวมถึงสร้างความมั่นคงทางรายได้ เพื่อสร้างสังคมสูงวัยที่เป็นธรรมและเท่าเทียม กัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่ดี คือ ผู้สูงอายุต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตและดูแลสุขภาพของตัวเองให้มากขึ้น ปรับตัวกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี

ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาในด้านสังคมให้กับผู้สูงอายุตำบลป่าแดง สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าแดง จึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุที่อยู่พื้นที่ให้มีศักยภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งเพื่อการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าแดง จึงจัดทำโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าแดงห่วงใยใส่ใจโลกทัศน์ใหม่ผู้สูงวัยตำบลปาแดงขึ้นเพื่อส่งเสริมการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีประสบการณ์ที่แปลกใหม่สามารถนำความรู้ที่พบเจอมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อพัฒนศักยภาพให้กับคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าแดงต่อไป (2) การมีส่วนร่วมของภาคีเครีอข่ายในการดำเนิน- บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง หน่วยงานสาธารณสุข และ อสม.ในเขตพื้นที่และหน่วยงานในการนำผู้เข้าร่วมโครงการฯ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ที่อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับผู้สูงอายุได้ศึกษาดูงานนอกสถานที่และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อป้องกันปัญหาด้านผู้สูงอายุติดบ้าน กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ ผู้สูงอายุตำบลป่าแดง จำนวน 20 คน และคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าแดง จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน และมีการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เพื่อหารือในการจัดทำโครงการ-จัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม -เมื่อได้รับการอนุมัติงบประมาณ จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อเตรียมจัดการฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย-ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดทำโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่มีความรู้กับกลุ่มเป้าหมายและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุด้านวัฒนธรรม อาชีพ และการดำรงชีวิตผู้สูงอายุและประสบการณ์ด้านอื่นๆ ด้วย

สำหรับผู้สูงวัยตำบลป่าแดง ต่างเห็นโอกาสของตนเอง ที่หลังเข้าร่วมโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าแดง ทางกองทุนฯมีความห่วงใยและใส่ใจโลกทัศน์ใหม่ ทำให้ได้เห็นศักยภาพของตนเอง พร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่ดีได้เป็นอย่างดีมีความสุขอย่างแน่นอน

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 591 ครั้ง