เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง “หนุนเสริม” การสร้างงาน สร้างรายได้ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บและการปักผ้าด้วยมือ ของกลุ่มพัฒนาสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ 5

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 744 ครั้ง

เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง “หนุนเสริม” การสร้างงาน สร้างรายได้ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บและการปักผ้าด้วยมือ ของกลุ่มพัฒนาสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ 5

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดย นายวชิรพงศ์ โกสิน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ โครงการส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บและการปักผ้าด้วยมือ ของกลุ่มพัฒนาสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ 5 โดยมี นางบุญมี อ่อนน้อม กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ

นายวชิรพงศ์ โกสิน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง กล่าวว่า วันหยุด แต่การพัฒาทุ่งโฮ้งบ้านเรา จะไม่หยุด วันนี้ได้เปิดงานส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บและการปักผ้าด้วยมือ ของกลุ่มพัฒนาสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ 5 โดยมีคุณบุญมี อ่อนน้อม กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ และต้องขอขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกท่าน ขอบคุณ คุณยุพิน สำเภาเงินเจ้าของสถานที่ในการอบรมในครั้งนี้เราจะร่วมกันพัฒนาบ้านทุ่งโฮ้ง และจะร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องตำบลทุ่งโฮ้งให้ที่ดีและมีความสุขด้วยกัน

นางบุญมี อ่อนน้อม กล่าวว่า ทางกลุ่มพัฒนาสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งโฮ้ง ต้องขอขอบคุณท่านนายกวชิรพงศ์ โกสิน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง ที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมทางกลุ่มพัฒนาสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งโฮ้งด้วยดีตลอดมา และวันนี้มีการส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บและการปักผ้าด้วยมือ ของกลุ่มพัฒนาสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ 5 อีกครั้ง เพื่อเป็นการยกระดับในเรื่องอาชีพทำผ้าหม้อห้อมอีกทางหนึ่ง

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 744 ครั้ง