ยโสธร” ผู้ว่าราชการเปิดโครงการ “ร่วมลงขัน ชวนกันไปทำนา”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 431 ครั้ง

ยโสธร” ผู้ว่าราชการเปิดโครงการ “ร่วมลงขัน ชวนกันไปทำนา”
ที่แปลงนากลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่ ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธร 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 น นายชลธียังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน เปิดโครงการ”ร่วมลงขัน ชวนกันไปทำนา”ปี 2565/66 ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเมืองยโสธร เมืองเกษตรอินทรีย์เมืองแห่งวิถีอีสาน โดยนางสาวอลเวง ศรีหิรัญ พาณิชย์จังหวัดกล่าวว่าสืบเนื่องจากนโยบาย ของจังหวัดยโสธร ได้ให้ความสำคัญเรื่องเกษตรอินทรีย์จนทำให้จังหวัดยโสธรได้รับการคัดเลือกให้เป็นจังหวัดต้นแบบในการขับเคลื่อนการทำนาเกษตรอินทรีย์ ของประเทศไทยและจากแนวคิดที่ว่าหากคนไทยได้บริโภคข้าวอินทรีย์มากขึ้นก็จะส่งผล ให้การทำเกษตรอินทรีย์ขยายตัวตามไปด้วยจึงได้ทำโครงการร่วมลงขันชวนกันไปทำนา ชวนให้คนไทยสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ในรูปแบบการเป็นหุ้นส่วนทำนาด้วยการลงขันจ่ายค่าเข้าล่วงหน้าโดยจังหวัดจะจับคู่ ผู้ลงขันกับเกษตรกรพี่เลี้ยง ผู้ลงขันสามารถมาร่วมทำนาและติดตามการเจริญเติบโตของข้าวในแปลงนาได้ตลอดฤดูกาลเพราะปลูก โดยในการเปิดโครงการครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการหลายภาคส่วนให้ความร่วมมือและร่วมลงขันในกิจกรรมดังกล่าวอย่างมากมาย////พลากร แก้วขวัญข้ารายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 431 ครั้ง