ปทุมธานี-มูลนิธิธรรมกายเชื่อมสัมพันธ์ชาวพุทธนานาชาติถวายเทียนพรรษาและอัญเชิญพระธาตุถวายวัดในประเทศเวียดนาม

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 631 ครั้ง

ปทุมธานี-มูลนิธิธรรมกายเชื่อมสัมพันธ์ชาวพุทธนานาชาติถวายเทียนพรรษาและอัญเชิญพระธาตุถวายวัดในประเทศเวียดนาม

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 พระวิเทศธรรมาภรณ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย นำคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี เดินทางไปประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา จตุปัจจัยไทยธรรมและอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเพื่อประดิษฐาน ณ วัดโฝ่มินห์ (Pho Minh) หรือ วัดวิชชาวัฒนาวิหาร เขตก่อวัป นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
วัดโฝ่มินห์ (Pho Minh) ในประเทศเวียดนาม เป็นวัดพุทธฝ่ายเถรวาท โดยได้รับความเมตตาจาก พระเถราจารย์ ทิก เถี่ยน เติม (กุสลจิตฺโต) รองประธานคณะกรรมการบริหารพุทธสมาคมแห่งชาติเวียดนาม เจ้าอาวาสวัดโฝ่มินห์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้กราบอาราธนาพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ อาทิ เจ้าอาวาสและพระเถระจาก วัดกี่เวียน (วัดเชตวัน) วัดเฟื๊อก หาย วัดเถี่ยน เลิม วัดเหวียน ถวี๋ วัดบู๋กวางและวัดเถรวาทอื่นๆ ในนครโฮจิมินห์และจังหวัดใกล้เคียง เข้ารับถวายเทียนพรรษาและไทยธรรมในครั้งนี้กว่า 30 วัด ซึ่งได้รับเกียรติจากพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ทั้งชาวไทยและเวียดนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางบรรยากาศพุทธประเพณีที่สงบ เรียบง่ายและศักดิ์สิทธิ์
พระวิเทศธรรมาภรณ์ ประธานมูลนิธิธรรมกายเปิดเผยว่า “บุญพิธีในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของคณะสงฆ์และองค์กรพุทธทั้ง 2 ประเทศ ที่มีความปรารถนาจะรักษาพุทธประเพณีการถวายเทียนพรรษาและส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์เถรวาทในภูมิภาคอาเซียน” การถวายเทียนพรรษา เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยการนำรังผึ้งร้างมาต้มเพื่อแยกขี้ผึ้ง จากนั้นฟั่นเป็นเล่มเทียนมีความยาวตามต้องการ แล้วนำไปถวายพระภิกษุในช่วงเข้าพรรษาเพื่อให้พระภิกษุที่อธิษฐานพรรษาในอารามต่างๆใช้จุดบูชาพระรัตนตรัยและศึกษาพระธรรม โดยตั้งจิตปรารถนาให้ตนเองเป็นผู้เฉลียวฉลาด ดังความปรากฏในพระไตรปิฎกและในคัมภีร์อรรถกถา ว่าพระอนุรุทธะเถระ เคยถวายประทีปโคมไฟทำให้ได้รับอานิสงส์เป็นผู้มีจักษุอันเป็นทิพย์ และมีไหวพริบปฏิภาณประดุจแสงสว่างของดวงเทียน
ในประเทศไทย การถวายเทียนเข้าพรรษาจัดเป็นพิธีใหญ่มาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ในสมัยรัตนโกสินทร์การถวายเทียนเข้าพรรษาถือเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญ โดยจะเรียกว่าพุ่มเทียน มีการพระราชทานถวายพุ่มเทียนรวมทั้งโคมเพื่อจุดบูชาตามอารามต่าง ๆ ทั้งในพระนครและหัวเมือง ซึ่งพิธีนี้ยังคงมีมาจนปัจจุบัน.

สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว ปทุมธานีรายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 631 ครั้ง