รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 15.05 น. – 15.30 น.
(กดหมายเลข 5 )

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 528 ครั้ง

 ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 15.05 น. – 15.30 น.
(กดหมายเลข 5 )

 " คืนคนดีให้สังคม  เรือนจำกลางบางขวาง "

คุณศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อมคุณเพชรลดา เฟื่องอักษร นักเขียนอิสระ , คุณอนันต์
เหยา ประธานกรรมการบริหาร ,คุณณัฐภา วุฒิหทัยธำรง บริษัทอีโค่ เลเท็กซ์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากจากยางพารา , บริษัทเอ็นแอลพี รุ่งเจริญ จำกัด , คุณลิ้ม แซ่ตั้ง และ คุณโสภณ พันอินากูล ได้เข้าพบคุณยุทธนา นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง , คุณสันติ โอบอ้อม ผู้อำนวยการส่วนสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ส่วนที่ 1 , คุณปิติ พันธุ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจให้การต้อนรับคณะและทางคณะได้มีจิตกุศลเดินทางมาบริจาคหนังสือให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำกลางบางขวางได้นำเข้าห้องสมุดได้อ่าน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยลดความเครียด ความกังวลระหว่างอยู่ในเรือนจำและบางส่วนจะกระจายในรูปแบบกล่องหนังสือเคลื่อนที่ส่งเข้าแดนต่างๆให้ผู้ต้องขังได้อ่านอย่างทั่วถึง
คืนคนดีให้สังคม เรือนจำจึงไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่ลงโทษผู้ต้องขังด้วยการจำกัดอิสรภาพทางกายและการบังคับให้อยู่ในกฎระเบียบที่เข้มงวดเท่านั้น หากแต่ยังมีหน้าที่ฟื้นฟูจิตใจและเสริมสร้างศักยภาพในการประกอบอาชีพด้วยเพื่อที่เมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษเขาจะสามารถกลับไปอยู่ในสังคมและสามารถประกอบอาชีพ
และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพด้วยการประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวตนเองได้อย่างเข้มแข็ง

CR : รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 528 ครั้ง