พิษณุโลก นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล พร้อมด้วย นายสังข์ สิงห์วี รองนายกฯ นายเริงวิทย์ โพธิ์ทอง ปลัด อบต.วังพิกุล และนางสาวอัญชลี เอี่ยมสาย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 465 ครั้ง

พิษณุโลก นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล พร้อมด้วย นายสังข์ สิงห์วี รองนายกฯ นายเริงวิทย์ โพธิ์ทอง ปลัด อบต.วังพิกุล และนางสาวอัญชลี เอี่ยมสาย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG เพื่อเพิ่มการจ้างงานบัณฑิตที่พึ่งจบการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ และเป็นการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบัน ร่วมกับตัวแทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 465 ครั้ง