นายอำเภอดอนตาลลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 589 ครั้ง

นายอำเภอดอนตาลลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชน

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดอนตาล เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพอ.) ณ ห้องประชุม อบต.เหล่าหมี โดยมีนายปราโมท ศรีมุกดาพร้อมคณะผู้บริหาร พัฒนาการอำเภอดอนตาล ท้องถิ่นอำเภอดอนตาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี นายนพพร แสงคำพระ พร้อมด้วยทีมงานและคณะทำงานได้ประชุม รับทราบข้อมูล และแนวทางการแก้ไขปัญหา
โดย ตำบลเหล่าหมี มีสภาพปัญหาที่ปรากฏในระบบ TPMAP. จำนวน 40 ครัวเรือน และมีมาตรการในการแก้ไขปัญหา และมิติที่แตกต่างกัน เช่น มิติด้านสุขภาพ มิติด้านความเป็นอยู่ มิติด้านการศึกษา
โดยเฉพาะมิติด้านความเป็นอยู่ และยากจน ที่ต้องแก้ไขด้วยการ ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัย ส่งเสริม อาชีพ และเงินสงเคราะห์ ครัวเรือน ที่ยากจน และไม่สามารถประกอบอาชีพได้ จำนวน 6 ครัวเรือน ซึ่งตำบลเหล่าหมี ได้ช่วยเหลือ โดยประสานงาน กับภาคีเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน หรือชุมชนเอง โดยเฉพาะโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ที่จัดขึ้นโดยชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์ ช่วยเหลือคนในชุมชน ด้วยกัน หลังจากนั้น ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบาง ของพี่น้องประชาชน
จำนวน 3 ราย พร้อมทั้งได้มอบ ถุงยังชีพ และเงินช่วยเหลือ แก่พี่น้อง ประชาชน ทั้ง 3 ราย

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 589 ครั้ง