กรมประมง โชว์ผลสำเร็จ หลังสิ้นสุดมาตรการปิดอ่าวฝั่งทะเลอันดามัน พบสัตว์น้ำเศรษฐกิจหลายชนิดมีความสมบูรณ์ คาดว่าปีนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นของทรัพยากรสัตว์น้ำเป็นความร่วมมือของ ชาวประมงพาณิชย์ชาวประมงพื้นบ้านต่างดีใจ ที่กรมประมงให้ความสนใจเรืองปิดอ่าวเพื่อเพิ่มสัตว์น้ำ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 653 ครั้ง

กรมประมง โชว์ผลสำเร็จ หลังสิ้นสุดมาตรการปิดอ่าวฝั่งทะเลอันดามัน พบสัตว์น้ำเศรษฐกิจหลายชนิดมีความสมบูรณ์ คาดว่าปีนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นของทรัพยากรสัตว์น้ำเป็นความร่วมมือของ ชาวประมงพาณิชย์ชาวประมงพื้นบ้านต่างดีใจ ที่กรมประมงให้ความสนใจเรืองปิดอ่าวเพื่อเพิ่มสัตว์น้ำ

วันที่ วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2565

นายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรมประมง ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อรับฟังรายงานสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำในช่วงหลังประกาศใช้มาตรการปิดอ่าวฝั่งทะเลอันดามัน ที่ จังหวัดกระบี่ ยืนยันว่ากรมประมงให้ความสำคัญในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับการประกอบอาชีพประมงที่มั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องชาวประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน หรือ ที่เรียกว่า มาตรการปิดอ่าว ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของกรมประมง ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องอย่างยาวนาน มีการปรับปรุงมาตรการเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะของทรัพยากรสัตว์น้ำ สิ่งแวดล้อม และสังคมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่ออนุรักษ์พ่อ-แม่ พันธุ์สัตว์น้ำ พร้อมสืบพันธุ์วางไข่ มีไข่ รวมทั้งอนุรักษ์สัตว์น้ำวัยอ่อนให้เจริญเติบโตเป็นสัตว์น้ำรุ่นใหม่ให้ชาวประมงได้จับมาใช้ประโยชน์ โดยในปี 2564 มีปริมาณผลการจับ 388,022 ตัน สูงกว่าปี 2560 อยู่ 12,005 ตัน โดยเฉพาะผลการจับปลาทู ซึ่งเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญ ในปี 2564 พบว่ามีปริมาณ 12,267 ตัน สูงกว่าเมื่อปี 2560 จากการติดตามเครื่องมือประมงพื้นบ้านที่อนุญาตให้ทำประมงในพื้นที่มาตรการฯ ได้ เช่น อวนกุ้ง และอวนปู พบว่ามีการจับสัตว์น้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์ในขนาดที่เหมาะสม และคาดการณ์ว่าในปีนี้ มีแนวโน้มที่ดีทั้งขนาดและปริมาณของสัตว์น้ำ จึงแสดงให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายปิดอ่าวฝั่งทะเลอันดามันมีความเหมาะสม

นอกจากนี้ผู้ตรวจราชการกรมประมง มีการลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์เพื่อให้ได้เห็นวิถีการทำประมงและร่วมสังเกตปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำหลังสิ้นสุดระยะการใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำวางไข่ ฝั่งทะเลอันดามัน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา รวมถึงดูกระบวนการ เก็บข้อมูลทางวิชาการหลังสิ้นสุดมาตรการปิดอ่าวฝั่งทะเลอันดามัน ที่ แพปลาท่าเทียบเรือน้ำลึก จังหวัดกระบี่
(เสียงสัมภาษณ์ นายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรมประมง และเจ้าของเหลือประมงพาณิชย์)
ขอบพระคุณข้อมูลจาก กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 653 ครั้ง