สำนักงานปศุสัตว์ อ.เมืองแพร่ และ
อ.สูงเม่นฯ โดยเจ้าหน้าที่ผสมเทียมให้บริการเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้บริการเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 537 ครั้ง

สำนักงานปศุสัตว์ อ.เมืองแพร่ และ
อ.สูงเม่นฯ โดยเจ้าหน้าที่ผสมเทียมให้บริการเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้บริการเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายปริญญา แสงพายัพ ปศุสัตว์อำเภอเมืองแพร่ มอบหมายให้นายวิรุธ สาระกุล เจ้าพนักงานสัตวบาล ออกให้บริการเกษตรกร ดังนี้
-ผสมเทียมโคเนื้อ 1ตัว 1 ราย
, ติดตามลูกเกิด 1ตัว 1ราย ,รักษาโคป่วย 1ตัว 1 ราย พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการป้องกันโรคระบาดในโค-กระบือและสัตว์ปีก แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อ.เมืองแพร่

ทางสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสูงเม่น ฯ
นายประเสริฐ ลี้ประเสริฐ ปศุสัตว์อำเภอสูงเม่น มอบหมายให้ นายสุธี คนโท เจ้าพนักงานสัตวบาล ออกให้บริการเกษตรกร ดังนี้- ผสมเทียมโคเนื้อ 2 ตัว 2 ราย -ติดตามลูกเกิดจากการผสมเทียมโค 2 ตัว 2 ราย -รักษาโค กระบือป่วย 1 ตัว 1 ราย -ตรวจท้องโค-ตัว-ราย พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการป้องกันโรคระบาดในโค-กระบือ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อ.สูงเม่น 1ราย

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 537 ครั้ง