หอการค้าน่านเดินหน้าเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-ลาว จับมือสภาการค้าฯ 3 แขวง ร่วมเป็นหุ้นส่วนด้านเศรษฐกิจ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 660 ครั้ง

หอการค้าน่านเดินหน้าเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-ลาว จับมือสภาการค้าฯ 3 แขวง ร่วมเป็นหุ้นส่วนด้านเศรษฐกิจ

นายศรีรุ่ง รัตนศิลา ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า ด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังถดถอยโลกผจญกับการขาดแคลนพลังงาน อาหาร และเงินเฟ้อ หอการค้าจังหวัดน่านจึงมีแนวคิดที่จะยกระดับความสัมพันธ์ไทย-ลาว ที่ดีอยู่แล้วให้มีความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แนบแน่นยิ่งขึ้น โดยการยกระดับความสัมพันธ์เป็น “หุ้นส่วนทางการค้า” เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้เกิดความอย่างยั่งยืน” ซึ่งจะได้หารือกันในประเด็นต่าง ๆ ในทุกมิติกับสภาการค้าและอุตสาหกรรม ทั้ง 3 แขวง ที่มีพื้นที่ไกล้เคียงกับจังหวัดน่าน ประกอบด้วยแขวงไชยะบุรี แขวงหลวงพระบาง แขวงอุดมไช โดยมีสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติ สปป.ลาว เข้าร่วมหารือในภาพรวมด้วย ซึ่งได้เชิญภาครัฐที่เกี่ยวข้องและนักธุรกิจ สปป.ลาว เดินทางมาร่วมประชุมหารือ รวม 38 คน ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมธาดา ศาลากลางจังหวัดน่าน
ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน กล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นโอกาสดีที่ สปป.ลาว ได้เปิดการเดินรถไฟฟ้า ลาว -จีน มีสถานีรถไฟฟ้า และศูนย์กระจายสินค้าอยู่ที่แขวงหลวงพระบางและแขวงอุดมไช ที่มีระยะทางห่างจากด่านสากลห้วยโก๋น จังหวัดน่านในระยะทาง 100 และ 200 กิโลเมตรตามลำดับ อนาคตจะเป็นเส้นทางโลจิสติกขนส่งสินค้า เข้า – ออกจากประเทศไทยไป สปป.ลาว จีน และเวียตนาม และเพื่อเป็นการเพิ่มทวิความร่วมมือระหว่างกันด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน โลจิสติก และการท่องเที่ยว หอการค้าจังหวัดน่าน สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน จะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และประสานงานความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับ สภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงไชยะบุรี แขวงหลวงพระบาง และแขวงอุดมไช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครอบคลุมประเด็นต่างๆทุกมิติ ประกอบด้วย พิธีสารด่านชายแดน การแลกเปลี่ยนซื้อ-ขายผักผลไม้ อาหารแช่แข็ง การแลกเปลี่ยนการประชาสัมพันธ์ การเชื่อมโยง Travel (Brother Program) ความต้องการด้านแรงงานฝีมือ และนักศึกษาฝึกงาน ความต้องการผ้าทอคุณภาพ การขอให้ สปแ.ลาวตั้งด่านศุลกากร เป็น Hub และ Warehouse ณ ศูนย์กระจายสินค้าที่แขวงอุดมไชเป็นประตูนำสินค้เข้าจีน การผลักดันเปิดจุดผ่านแดนบ้านใหม่ชายแดน บ้านห้วยสะแตง การส่งออกโคเนื้อ และ การจัดทำ Visa on Arrival ที่ด่านห้วยโก๋นของไทยและด่านเมืองเงิน สปป.ลาว การเปิดตลาดการท่องเที่ยว การส่งต่อนักท่องเที่ยวระหว่างกันที่จะเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชนทั้งสองประเทศ/ภาพข่าวเกรียงศักดิ์ เจดีแปง/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 660 ครั้ง