ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจเยี่ยม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของหน่วยพัฒนาการ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 451 ครั้ง

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจเยี่ยม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักพัฒนาภาค 3 ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 บ้านป่าตองดอนทรายทอง ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน พลเอกสุวิทย์ เกตุศรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อความมั่นคงกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 โดยมี พันเอก รฐนนท์ รัตนโสภณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 พร้อมด้วยกำลังพลให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการปฎิบัติงานของหน่วย ในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจน เพื่อรับทราบ ปัญหา ข้อมูลต่างๆ เพื่อปรับปรุง เพื่อให้ประชาชนเกิดความความไว้วางใจและการมีส่วนร่วม เกิดความเข้มแข็งยั่งยืนในหัวข้อ “ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยทหาร” สำหรับการเป็นตันแบบ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนและนักเรียน ในพื้นที่ต่างๆ ได้เข้ามาศึกษาดูงานและนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน พร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรม โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ในการขับเคลื่อนตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วย ประกอบด้วย อาทิ แปลงสาธิตแปลงตัวย่าง อาทิ ด้านการประมง กลุ่มเลี้ยงปลา กบ ไก่ เป็ด สุกร ลูกหมูหลุม การทำการเกษตรแบบอินทรีย์ แปลงผักออร์แกนิค แปลงเมล่อน แปลงปลูกไม้ยืนต้น แปลงขยายผล การส่งเสริมให้เกษตรกร ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้เกษตรกรมีความพอเพียงที่จะเลี้ยงตัวเองได้อย่างพอมีพอกิน และหาแหล่งน้ำพื้นที่การเกษตร การใช้ประโยชน์พื้นที่ การจัดการแหล่งน้ำที่จะเกิดประสิทธิภาพ
โดย พลเอก สุวิทย์ เกตุศรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย กล่าวว่า การลงพื้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลในสังกัด รวมไปถึง การปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลังจากได้รับรางวัลในระดับดีเด่น ทางด้าน ส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกร ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้เกษตรกรมีความพอเพียงที่จะเลี้ยงตัวเองได้อย่างพอมีพอกิน นอกจากนี้ ทางหน่วยได้หาแหล่งน้ำ ในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในและนอกเขตชลประทาน ในพื้นที่มีความแห้งแล้ง เพื่อหาแหล่งน้ำ ที่จะสามารถหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรของเกษตรกร ได้เกิดประสิทธิภาพและประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่ง การมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ได้ประทับใจหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะการดำเนินงานโครงการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 พร้อมทั้งให้กำลังใจ ให้แก่กำลังพลของหน่วยที่ได้โครงการสำคัญต่างๆ อาทิ งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม ด้านจัดหาแหล่งน้ำ การช่วยเหลือประชาชน ในด้านการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร แบบเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรแบบผสมผสาน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่เป็นศูนย์เรียนรู้และเป็นพื้นที่ต้นแบบในการนำร่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคง และมีคุณภาพชีวิต และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น/ภาพข่าว/สมาน สุทำแปง /บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 451 ครั้ง