รพ.น่าน ประชุมถวายความรู้พระสงฆ์นำไปเผยแพร่ให้ญาติโยมทราบการทำหนังสือแสดงเจตนาเกี่ยวการรักษาพยาบาลในวาระสุดท้ายของชีวิต

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 408 ครั้ง

รพ.น่าน ประชุมถวายความรู้พระสงฆ์นำไปเผยแพร่ให้ญาติโยมทราบการทำหนังสือแสดงเจตนาเกี่ยวการรักษาพยาบาลในวาระสุดท้ายของชีวิต
ผอ.รพ.น่าน ประชุมถวายความรู้พระสงฆ์นำไปเผยแพร่ความรู้ให้กับญาติโยมทราบการทำหนังสือแสดงเจตนาเกี่ยวการรักษาพยาบาล การทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขในวาระสุดท้ายของชีวิต ตามมาตรา 12 พรบ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
วันนี้ 5 ก.ค. 65 ห้องประชุมชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุ รพ.น่าน แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ถวายความรู้พระสงฆ์ เมื่อปี พ.ศ. 2550 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ เป็นเรื่องใหม่ สำหรับสังคมไทยก็คือ การทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขในวาระสุดท้ายของชีวิต กฎหมาย
แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน กล่าวว่า เพื่อสร้างความเข้าใจมาตรา 12 ของพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ บัญญัติไว้ว่า “มาตรา 12 บุคคลมีสิทธิ ทรมานจากการเจ็บป่วยได้ การดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง เมื่อผู้ประ กอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขได้ปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่งแล้ว มิให้ถือว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดและให้พ้นจากความรับผิดทั้งปวง” ความ มุ่งหมายของบทบัญญัติดังกล่าว มุ่งที่จะรับรองสิทธิของผู้ป่วยที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง ที่จะขอตายอย่างสงบตามธรรมชาติ ไม่ถูกเหนี่ยวรั้งด้วยเครื่องมือต่างๆ จากเทคโนโลยีทางการแพทย์ ซึ่งต้องเข้าใจว่าการแสดงเจตนาดังกล่าว มิใช่เรื่องการุณยฆาต ไม่ใช่กรณีเร่งการตายที่เป็น Active Euthanasia แต่เป็นเรื่องของการตายตามธรรมชาติ โดยไม่ประสงค์จะยืดการตายด้วยการใช้เทคโนโลยีต่างๆ
แพทย์หญิงวาลิกา รัตนจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ โรงพยาบาลน่าน กล่าวรายงาน การประชุมถวายความรู้พระสงฆ์ นำไปเผยแพร่ให้ญาติโยม ครอบครัวผู้ป่วยในชุมชน หรือเมื่อต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือในขณะที่ยังมีสุขภาพแข็งแรง ได้มี การวางแผนสุขภาพในระยะท้ายการวางแผน หรือเตรียมตัวเรื่องความตาย ไม่ใช่เป็นลางร้าย ไม่ใช่เรื่องไกลตัว จำเป็นต้องวางแผนในตอนที่สุขภาพดี และการตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าในระยะสุดท้ายและการจัดทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขในระยะสุดท้าย ตามมาตรา 12 พระราชบัญญัติ สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ระบุให้บุคคลสามารถทำหนังสือ แสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพื่อการยืดการตายในวาระสุดท้ายของตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้
ได้นิมนต์ คณะสงฆ์ เจ้าอาวาส /พระสงฆ์จากวัดต่างๆ ในเขตอำเภอเมืองน่าน จำนวน 40 รูป ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในพิธีศาสนาเมื่อถึงวาระสุดท้าย เป็นที่พึ่งทางจิตใจเมื่อเกิดการเจ็บป่วยในภาวะวิกฤต อีกทั้งยังสามารถช่วยชี้นำทางสังคมได้ นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปถ่ายทอดให้กับประชาชนต่อไป
นอกจากนี้ โรงพยาบาลน่านได้มีการจัดอบรมกิจกรรมนี้ ให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดน่าน รวมกว่า 60 คน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถขับเคลื่อนงานการวางแผนดูแลล่วงหน้าในระยะสุดท้ายของผู้ป่วยในพื้นที่ และเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานสถานบริการด้านสุขภาพจังหวัดน่าน ไปยังชุมชนในแนวทางเดียวกัน/ภาพข่าว/จ.ส.อ.สันติไฌญ จารุพิพัฒน์บุตร/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 408 ครั้ง