เหล่ากาชาดลำปาง ขานรับสภากาชาดไทยติดตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทยอ่านออกได้พื้นที่ จังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนบ้านดอนธรรม ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 555 ครั้ง

เหล่ากาชาดลำปาง ขานรับสภากาชาดไทยติดตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทยอ่านออกได้พื้นที่ จังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนบ้านดอนธรรม ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565
เวลา 14.00 น. ตามที่ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางได้มอบนโยบาย เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย โดยในวันนี้นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
คณะกรรมการ / สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางได้ลงพื้นที่ประชุมคณกรรมการผู้เกี่ยวข้องและเยี่ยมนักเรียนกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนบ้านดอนธรรม ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย และมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา จำนวน 20 ชุด ผ้าห่ม + ชุดขนหนู จำนวน 85 ชุด นมยูเอชที จำนวน 20 หีบ (720 กล่อง) โดยมีผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู โรงเรียนบ้านดอนธรรม ครูจิตอาสา และกิ่งกาชาดอำเภอเกาะคา ร่วมด้วย
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เป็นโครงการของสภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีจิตอาสาเสียสละ ในการรับสนองพระราชดำริ ด้วยการจัดกิจกรรมทบทวนและสอนเสริมการเขียน การอ่าน ควบคู่ไปกับสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กนักเรียน รักการอ่านและสร้างประสบการณ์ในการเขียน เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศ
จึงเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย โดยให้ประสานศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพื่อขอทราบว่านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่ไม่ผ่าน การวัดและประเมินผลความสามารถ ในการอ่าน การเขียนภาษาไทย (พูด อ่าน เขียนภาษาไทยไม่ได้) ในการนี้จะมีวัดผลสำรวจวางแผนจำนวนนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเขียน อ่านไม่ออกอยู่โรงเรียนไหนบ้าง โดยแยกเป็น กลุ่มนักเรียน ป.1-ป.3 และชั้น ป.4 – ป.6 พร้อมระบุสาเหตุที่ไม่ผ่านการวัดผลและประเมินผลฯ เช่น เป็นกลุ่มนักเรียนชาติพันธุ์ หรือกลุ่มนักเรียนที่ใช้ภาษาอัตลักษณ์ท้องถิ่น หรือ กลุ่มนักเรียนที่มีฐานะยากจน ไม่มีมาเรียนไม่สม่ำเสมอ หรือมีปัญหาด้านการพัฒนาการเรียนรู้ (LD) จะได้จัดหาหนังสือและจิตอาสามาให้ความรู้การอ่าน เขียน ออกให้เกิดการพัฒนาความรู้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอนธรรม ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง/ภาพข่าว/ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 555 ครั้ง