กลุ่มจังหวัดเหนือบน 1 เตรียมความพร้อมเสนอขอรับงบประมาณ กว่า 104 ล้านบาท ต่อกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร ยกระดับและพัฒนา เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 494 ครั้ง

กลุ่มจังหวัดเหนือบน 1 เตรียมความพร้อมเสนอขอรับงบประมาณ กว่า 104 ล้านบาท ต่อกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร ยกระดับและพัฒนา เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน

   วันที่ 5 ก.ค. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด  พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเตรียมชี้แจงในการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรญาณ บุญณราช) เป็นประธาน ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom) ซึ่งที่ประชุมฯ ได้รับทราบแนวทางเตรียมชี้แจงในการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติฯ สภาผู้แทนราษฎร

   พร้อมนี้แต่ละจังหวัด ได้มีหน่วยงานดำเนินกิจกรรม นำเสนอข้อมูลรายละเอียดการดำเนินงานแต่ละโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณ ในภาพรวมมีทั้งหมด 11 โครงการ 18 กิจกรรม งบประมาณ 104,549,900 บาท ซึ่ง จ.ลำปาง เป็นหน่วยดำเนินงานทั้งโครงการด้านท่องเที่ยววิถีล้านนา, ด้านการแข่งขันผู้ประกอบการ SME, ด้านการป้องกันและแก้ไขฝุ่นควันไฟป่า รวมถึงยังเป็นพื้นที่ดำเนินการส่วนหนึ่งใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ภายใต้การจัดทำโครงการและงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 /ภาพข่าว/ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 494 ครั้ง