นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล พร้อมทีมบริหาร เจ้าหน้าที่นักพัฒนาชุมชน ตัวแทน อพม. อสม. และ นายสมบูรณ์ กุงหล้า ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ร่วมกันลงพื้นที่มอบถุงยังชีพที่ได้รับการสนับสนุน จากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 391 ครั้ง

พิษณุโลก วันที่4 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น. นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล พร้อมทีมบริหาร เจ้าหน้าที่นักพัฒนาชุมชน ตัวแทน อพม. อสม. และ นายสมบูรณ์ กุงหล้า ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ร่วมกันลงพื้นที่มอบถุงยังชีพที่ได้รับการสนับสนุน จากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบถุงยังชีพให้กับครัวเรือนผู้ยากไร้ กลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ หมู่ 9 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 391 ครั้ง