” เกษตรอำเภอภูเพียง จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) และเครือข่ายคณะกรรมการแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 556 ครั้ง

” เกษตรอำเภอภูเพียง จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) และเครือข่ายคณะกรรมการแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ”
๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง โดยนางสาวประทิน มณีรัตน์ เกษตรอำเภอภูเพียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) และเครือข่ายคณะกรรมการแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 4/2565 ณ ศูนย์เครือข่าย(ด้านข้าว)ตำบลฝายแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมวางแผนแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีศักยภาพ เข้าสู่กระบวนการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และหารือแผนบูรณาการปฏิบัติงานในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 16 คน
๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏
เรื่องและเรียบเรียง : นางสาวนคร สุริยศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ภาพ /เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง
/บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 556 ครั้ง