CP น่าน ร่วมกับ สนง.เกษตรอำเภอทุ่งช้าง และสนง.พาณิชย์จังหวัดน่าน ผนึกกำลังส่งจำหน่ายเงาะโรงเรียน มุ่งเพิ่มช่องทางตลาด สร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 617 ครั้ง

CP น่าน ร่วมกับ สนง.เกษตรอำเภอทุ่งช้าง และสนง.พาณิชย์จังหวัดน่าน ผนึกกำลังส่งจำหน่ายเงาะโรงเรียน มุ่งเพิ่มช่องทางตลาด สร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

วันนี้ 1 กรกฎาคม 2565
คุณบัญชา โชติกำจร ผู้อำนวยการ สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วย คุณธนัย บุญมาธิวัฒน์ เกษตรอำเภอทุ่งช้าง คุณบุญเหลื่อม จันต๊ะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ และคุณสุภีริยา เตชะนันท์ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อส่วนภูมิภาค (แผนกสินค้าอาหารสด) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จับมือร่วมพัฒนาคุณภาพและเชื่อมโยงตลาดเงาะโรงเรียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกเงาะบ้านวังผาอำเภอทุ่งช้าง ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน เพื่อนำผลผลิตที่ได้จัดส่งจำหน่ายให้กับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กระจายไปยังห้างสรรพสินค้าแม็คโครทุกสาขาในภาคเหนือ ตลอดฤดูกาลในช่วงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2565 อย่างต่อเนื่อง

คุณบัญชา โชติกำจร ผอ.สนง.ด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า “จากการทำงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ เกือบทุกฤดูกาลเกษตรกรมักจะประสบกับภาวะสินค้าเกษตรล้นตลาด เราจึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าเกษตรเพื่อให้ได้มาตรฐานสามารถวางจำหน่ายในตลาดโมเดิร์นเทรดได้ ทำให้เกษตรกรได้รับรายได้ที่เป็นธรรม และลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ”

สำหรับพื้นที่ดังกล่าวฯ เดิมเป็นพื้นที่ที่ทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอในการดำรงชีพ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้างจึงได้สนับสนุนให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตร ส่งเสริมไม้ผลแทน เช่น เงาะโรงเรียน ส้มสีทอง พืชผักสวนครัว จากการร่วมมือกันในพื้นที่ ทำให้ผลิตผลผลิตทางการเกษตรได้มีคุณภาพ แต่ก็ยังประสบปัญหาในเรื่องของตลาดที่มีการจำหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลาง จำหน่ายได้ในราคาที่ไม่เป็นไปตามกลไกตลาด เครือซีพี และบมจ.สยามแม็คโคร จึงเข้ามามีบทบาทช่วยขยายช่องทางการตลาด ทำให้เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม เกษตรกรมีรายได้ที่สูงขึ้น /บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 617 ครั้ง