สถาบันการสร้างชาติ เปิดโครงการเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 10 ที่ จ.แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 604 ครั้ง

สถาบันการสร้างชาติ เปิดโครงการเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 10 ที่ จ.แพร่

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS (กอเปา) อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เปิดโครงการเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 10 โดยมี พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ ศ. ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ, น.ส.นิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายนิคม ชุ่มใจ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเด่นชัย นายสุริยน เมืองเอก รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดแพร่ นายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน, ส.ต.ท.ประดิษฐ์ ศศิภัทรกุล อดีตกำนัน ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

นายสมพล นิรฉัตรสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรุ่น นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 11 กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการฯ ว่า
โครงการเยาวชนสร้างชาติขึ้น” โดยถือกำเนิดขึ้นจากแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ ที่มีท่าน ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เป็นประธานสถาบันฯ และเป็นผู้ก่อตั้งหลักสูตร หลักสูตรนี้ได้นำพวกเราที่เป็นนักบริหารระดับสูง ทั้งภาครัฐกิจ ภาคธุรกิจ ภาคประชากิจ ภาควิชาการ ภาคการเมือง มาเรียนรู้ร่วมกัน โดยศึกษาเรียนรู้ปัญหาสำคัญของประเทศไทย และแนวทางที่จะนำประเทศไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองที่ยั่งยืน ทำให้ค้นพบว่า กลุ่มคนที่สำคัญมากที่สุดต่ออนาคตของชาติคือ เยาวชน เราอยากเป็นส่วนหนึ่งของคนที่ร่วมมือกับทุกภาคส่วนอื่นๆ สนับสนุนให้ เยาวชนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งด้านวิชาการ การอยู่ในสังคม การเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และด้านคุณธรรม จึงจัดทำ “โครงการเยาวชนสร้างชาติขึ้น” โดยได้จัดต่อเนื่องจนถึงรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 10 แล้ว และได้จัดตั้งเป็นชมรมในกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ในค่ายฯ รุ่นที่ 10 นี้ เราได้เชิญเยาวชนจากสถานศึกษาในระดับมัธยมปลายและวิทยาลัย จาก 17 จังหวัดในภาคเหนือ 350 สถาบันการศึกษา รวมนักเรียนทั้งสิ้น 1,050 คน มีการฝีกอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุนให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ร่วมกับผู้บริหารและครูอาจารย์ พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำที่มีในตัวของเยาวชน ให้สามารถริเริ่มดำเนินการโครงการที่จะแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาโรงเรียน ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ ตามความถนัด หรือความสนใจของเขา ผ่านโครงการ CCS ผมหวังอย่างยิ่งว่า ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน จะให้การสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาของท่าน บุตรหลานของท่าน และเยาวชนที่ท่านรู้จักให้เข้าร่วมโครงการนี้ ประวัติศาสตร์ชาติไทยจะบันทึกไว้ว่าท่านคือ ผู้มีส่วนให้กำเนิดเครือข่ายเยาวชนคนดี เก่ง กล้า ที่สร้างคุณูปการต่อประเทศชาติของเราอย่างยั่งยืนสืบไป

นายท่านเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กล่าวแสดงความยินดีต่อโครงการเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 10 ว่า ในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอกล่าวต้อนรับทุกท่านสู่จังหวัดแพร่ ในการจัดค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่น 10 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ คณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่น 11 ได้เลือกที่จะจัดค่ายครั้งนี้ที่จังหวัดแพร่

ทำให้จังหวัดแพร่ได้มีส่วนสำคัญร่วมพัฒนาเยาวชนไทย ให้เป็นคนที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ ทักษะ และลักษณะชีวิตที่ดี แม้สถานการณ์ประเทศไทยที่ผ่านมา อาจทำให้การจัดโครงการเยาวชนสร้างชาติ รุ่น 10 ล่าช้ากว่าที่เคยกำหนดไว้ แต่ก็ไม่ทำให้คณะ นสช.11 สูญเสียความตั้งใจในการจัดโครงการฯ นี้
รอง นายก อบจ.แพร่ กล่าวอีกว่า ผมจึงเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การศึกษาเรียนรู้ของเยาวชนไทยจะก้าวไปไกลข้างหน้าอีกมาก เพราะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เห็นคุณค่า และทุ่มเททรัพยากรเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ผมขอแสดงความชื่นชมที่ คณะ นสช. รุ่นที่ 11 ได้สละเวลาอันมีค่า ความรู้ความสามารถที่มี ทรัพย์สินส่วนตัว รวมถึงเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ จนสามารถระดมทุนจัดโครงการฯ ที่มีคุณภาพเช่นนี้ได้ ผมขอสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับ และขอต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง และหวังว่าท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการมายังจังหวัดแพร่ในครั้งนี้ และหวังว่าท่านจะมาที่แพร่อีกบ่อยๆ ในอนาคต

น.ส.นิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่.กล่าวเปิดงานและกล่าวแสดงความยินดีต่อโครงการเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 10 กล่าวว่า โครงการเยาวชนสร้างชาติที่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า เป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนยิ่งการพัฒนาเยาวชนเป็นนโยบายที่สำคัญนโยบายนึ่งของจังหวัดแพร่เพราะเราเชื่อว่า การพัฒนาเยาวชน คือ “หัวใจ” สำคัญในนำพาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเพราะเด็กในวันนี้ คือ ผู้ใหญ่ ในวันข้างหน้าเราจึงปฏิเสธไม่ได้ที่จะร่วมกันสร้างเยาวชน ให้มีคุณภาพ เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป

และมีความเชื่อว่า จากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ในวันนี้ อีกไม่กี่ปีข้างหน้า เราจะเห็นเยาวชนทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ ดี เก่ง กล้า ตามเป้าประสงค์ของการจัดโครงการเยาวชนสร้างชาตินี้คนดี เก่ง กล้า ตามนิยามของ ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ คือเป็นคนดี ที่มีจิตสำนึกสาธารณะ เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าตัวเอง เป็นคนเก่ง ที่มีความรู้ความสามารถ ที่จะทำสิ่งที่ดีทุกอย่างได้เป็นคนกล้า ที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ดีงาม และนำคนจำนวนมากมาร่วมกันสร้างสรรค์ประเทศไทยของเราให้รุ่งเรืองตามเจตจำนงค์ของสถาบันการสร้างชาติ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จังหวัดแพร่ได้มีโอกาส เพื่อร่วมกับสถาบันการสร้างชาติ คณะ นสช. 11 ท่านผู้บริหารโรงเรียน ครูอาจารย์ สร้างประวัติศาสตร์ให้กับภาคเหนือได้

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 604 ครั้ง