เกษตรแพร่ นำกลุ่มแปลงใหญ่ส้มเขียวหวานนาพูน เข้ารับการคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับเขต ปี 2565

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 491 ครั้ง

เกษตรแพร่ นำกลุ่มแปลงใหญ่ส้มเขียวหวานนาพูน เข้ารับการคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับเขต ปี 2565

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายประภาส สานอูป เกษตรจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางสาวกรณ์สิรี อภิสิริรัชฏ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลสนับสนุนผลการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของกลุ่มแปลงใหญ่ส้มเขียวหวาน หมู่ที่ 4 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ในการลงพื้นที่ตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2565 ของคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ ระดับเขต นำโดยนายนาวิน อินทจักร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ณ ที่ทำการกลุ่มฯ (ศพก.เครือข่ายด้านไม้ผลนายมนู กาญจนะ) หมู่ที่ 4 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น

ทั้งนี้ทางกลุ่มฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานแปลงใหญ่ที่ครอบคลุมเนื้อหาการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มาตรฐานสินค้าเกษตรแบบปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ และด้านการตลาด โดยเฉพาะการดำเนินงานเชื่อมโยงเครือข่ายแปลงใหญ่ส้มเขียวหวานในพื้นที่อำเภอวังชิ้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาตลาดรับซื้อผลผลิต โดยเฉพาะการขายในห้างสรรพสินค้า ในราคาที่เป็นที่พอใจของเกษตรกร ตามแนวทางการตลาดนำการผลิต และกลุ่มได้นำเสนอแผนธุรกิจ แผนการตลาดที่ได้รับสินเชื่อสนับสนุนในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว ลดการใช้แรงงาน สามารถสร้างรายได้เป็นทุนหมุนเวียนได้ ซึ่งเป็นที่สนใจของคณะกรรมการฯ เป็นอย่างมาก และเชื่อมโยงกิจกรรมไปถึงการเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่และการเกษตรเชิงท่องเที่ยว ที่เข้ามาช่วยสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มได้เป็นอย่างดี

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 491 ครั้ง