ปทุมธานี -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ขอเชิญชวนชาวปทุมธานีร่วมถวายพระพรชัยมงคล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 364 ครั้ง

ปทุมธานี -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ขอเชิญชวนชาวปทุมธานีร่วมถวายพระพรชัยมงคล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ วัดโบสถ์ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

  โดย นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ร่วมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สืบสานศิลป วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ที่ดีงามของสังคมไทย โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายทางวัฒนธรรม ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวไทย

    ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมประกอบด้วยการจัดโต๊ะหมู่พร้อมประดับพระฉายาลักษณ์ กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดี ถวายพระราชกุศล แสดงออก ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และนำหลักคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติ

สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว ปทุมธานีรายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 364 ครั้ง