พช.แพร่ ประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน เดินหน้าขับเคลื่อนงานภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 537 ครั้ง

พช.แพร่ ประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน เดินหน้าขับเคลื่อนงานภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5/2565 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมการประชุมฯ

การประชุมครั้งนี้มีสาระสำคัญ ได้แก่

 1. การมอบรางวัลสำหรับสพอ.ที่มีคะแนนการส่งรายงานสูงสุด อันดับ 1 ได้แก่ อ.เมือง อ.ลอง อ.สูงเม่น อ.เด่นชัย และอ.วังชิ้น 2. การมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้จัดทำแฟ้มผลงานตามภารกิจสำคัญของกรมฯ ตามโครงการสร้างค่านิยมและจริยธรรมข้าราชการ “สุจริต จิตอาสา มุ่งมั่น พัฒนาชุมชน” ได้แก่ นางพัชรินทร์ อยู่ภักดี พัฒนาการอำเภอร้องกวาง นางสาวสุภาวดี วงค์ฮู้ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพจ.แพร่ นางธัญพร บัตรแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สพอ.ร้องกวาง 3.เรื่องจากการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 6/2565 และเรื่องจากการประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแพร่
  4.การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 เบิกจ่ายไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 78.96
5.การขับเคลื่อนงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดแพร่ โดยใช้กองทุนแม่เป็นการขับเคลื่อนงาน 6.ตัวชี้วัดการประเมินผลปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 (เมษายน – กันยายน 2565) จำนวน 11 ตัวชี้วัด ตามภารกิจหลักของกรมฯ 7.ยอดจำหน่ายงาน OTOP Midyear 2022 รวม 9 วัน จำนวน 9,935,045 บาท 
8.การดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 9.การบริหารจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)
  10.การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2565 ,11.การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  12.การประกวดองค์ความรู้ดีเด่น KM Challange ปี 2565 ,13.การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่ การเบิกจ่ายงบประมาณ การบริหารหนี้ค้างชำระ การรับสมัครสมาชิกฯ
  14.การจัดทำโครงการเสนอขอรับงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดแพร่ ปี 2567 , 15.การขับเคลื่อนตัวชี้วัดภารกิจสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน 8 ภารกิจ
  16.การเป็นหน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2565 หรือ Cdd policy award 2022

นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ ได้ขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน และเน้นย้ำให้ทำงานโดยมีความเชื่อมโยงกันของ งาน งบ ระบบ คน และการรายงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 537 ครั้ง