มุกดาหาร มอบโล่และประกาศเกียรติบัตรอาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น ปี 2565

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 375 ครั้ง

มุกดาหาร มอบโล่และประกาศเกียรติบัตรอาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น ปี 2565

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ได้มีการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยก่อนการประชุม นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นประธานมอบโล่อาสาสมัครคุมประพฤติดี กระทรวงยุติธรรมดีเด่นประจำปี 2565 จำนวน 2 รายได้แก่ นายพีระ กุลศรีวนรัตน์ อาสาสมัครคุมคุมประพฤติอำเภอเมืองมุกดาหาร และ นางอริสา อินพรหมมา อาสาสมัครคุมคุมประพฤติอำเภอดอนตาล และมอบเกียรติบัตรอาสาสมัครคุมคุมประพฤติดีเด่นระดับกรม จำนวน 4 ราย ได้แก่ นายไพฤทธิ์ วิเศษศรี อาสาสมัครคุมคุมประพฤติอำเภอหนองสูง นายเฉลียว บรรจง อาสาสมัครคุมคุมประพฤติอำเภอคำชะอี นายสมาน ศรีสุพรรณ อาสาสมัครคุมคุมประพฤติอำเภอเมืองมุกดาหาร และนายชาย นาโสก อาสาสมัครคุมคุมประพฤติอำเภอเมืองมุกดาหาร
นายวิรัตน์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า กรมคุมประพฤติได้พิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติที่มีคุณงามความดี เสียสละ ช่วยเหลืองานคุมประพฤติ และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ดูแลสอดส่อง ติดตาม ช่วยเหลือและให้การสงเคราะห์ผู้กระทำผิด การป้องกันปัญหาอาชญากรรมด้านต่างๆ ปฏิบัติงานด้วยจิตอาสา โดยไม่หวังค่าตอบแทนใดๆ ที่ผ่านมาได้มีการเสนอผลงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ
โดยในปี 2565 อาสาสมัครคุมประพฤติ สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมดีเด่น จำนวน 6 ราย โดยแยกเป็น อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมดีเด่น จำนวน 2 ราย และอาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่นระดับกรม 4 ราย
ดังนั้นเพื่อประกาศยกย่องในการเสียสละและเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไป สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร จึงได้จัดให้มีพิธี มอบโล่และประกาศเกียรติบัตรอาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่นดังกล่าว

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 375 ครั้ง