อบจ.น่าน จัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ อปท. ในจังหวัดน่าน เกี่ยวกับงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 627 ครั้ง

อบจ.น่าน จัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ อปท. ในจังหวัดน่าน เกี่ยวกับงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(28 มิถุนายน 2565) นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (อพ.สธ. อบจ.น่าน) ณ น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พันจ่าเอกณัฐนันท์ เรืองไพศาล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน กล่าวรายงาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ภายใต้แผนแม่บทตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จนขณะนี้ถึงแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2569) เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 กรอบ ได้แก่ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ทรัพยากร และกรอบการสร้างจิตสำนึกในการรักทรัพยากร ซึ่งมีทั้งหมด 8 กิจกรรม ในปี พ.ศ. 2562 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศเป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยอยู่ภายใต้กรอบการสร้างจิตสำนึกในการรักทรัพยากร กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยเริ่มจากการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นที่มีอยู่ ประกอบด้วย 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ(สิ่งที่ไม่มีชีวิต) ทรัพยากรชีวภาพ (สิ่งที่มีชีวิต) และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัถ จะได้ดูแลอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน ส่วนใหญ่ได้สมัครเป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในปีที่ผ่านมาอาจยังไม่ทราบแนวทางและการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อร่วมสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้เกี่ยวกับงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และแนวทางการดำเนินงาน เกี่ยวกับงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่านที่รับผิดชอบเรื่องานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และแนวทางการดำเนินงาน ทุก อปท. ในจังหวัดน่าน อปท. ละ 1 ท่าน รวม 100 ท่าน โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากร จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยพะเยา บรรยายให้ความรู้

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม #สำนักปลัดฯ #องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน/บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 627 ครั้ง