ก.ธ.จ. แพร่ “ลุยสอดส่อง” โครงการและการประชุม ก.ธ.จ.แพร่ (อย่างไม่เป็นทางการ)

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 593 ครั้ง

ก.ธ.จ. แพร่ “ลุยสอดส่อง” โครงการและการประชุม ก.ธ.จ.แพร่ (อย่างไม่เป็นทางการ)

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีภาคิน ชมภูพันธ์ รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ นายเดชา ชัยชนะ ที่ปรึกษา ด้านวิศวกรรมก่อสร้าง นายพิทักษ์ บุญยเวทย์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ นายธีรพงษ์ ธงออน ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ นายชูชาติ ไทยภักดิ์ ผูช่วยเลขานุการ และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่สอดส่องโครงการและการประชุม ก.ธ.จ.แพร่ (อย่างไม่เป็นทางการ) ครั้งที่ 2/2565 ตามที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ ได้มีมติในคราวการประชุม ก.ธ.จ.แพร่ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เห็นชอบคัดเลือกสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล ประจำปีและ
โครงการอื่นๆ ที่ดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งสิ้น 48 โครงการนั้น และวันนี้ได้ติดตามสอดส่องโครงการ (จำนวน 9 โครงการ) และประชุม ก.ธ.จ.แพร่ (อย่างไม่เป็นทางการ) พื้นที่อำเภอเมืองแพร่

 1. โครงการก่อสร้างถนนสาย พร. 4001 แยก ทล.1022- บ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ระยะทาง 32.457 กิโลเมตร งบประมาณ 126,100,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบหกล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) มีกรมทางหลวงชนบท เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ (แขวงทางหลวงชนบทแพร่) 2.โครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงแก่ประชาชน
  ในพื้นที่จังหวัดแพร่ กิจกรรมพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบนทาง
  หลวงหมายเลข 101 ตอนแยกนาแหลม – หนองห้า ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ งบประมาณ 25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) มีแขวงทางหลวงแพร่ เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 3. โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมจังหวัดแพร่ ริมแม่น้ำยม อำเภอเมืองแพร่
  จังหวัดแพร่ มีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 108,860,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) มี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 4.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายคลองชลประทาน 13 L-RMC
  บ้านมณีวรรณ หมู่ 11 ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ เชื่อมกับตำบลในเวียง
  อำเภอเมืองแพร่ งบประมาณ 1,074,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าแมต
  และมีการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ (อย่างไม่เป็นทางการ) ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ เพื่อติดตามสอดส่องโครงการฯ โดยการรายงานความก้าวหน้า ดังนี้ 1.โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 โครงการ 1.1 โครงการอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ บนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดแพร่ (23 กิจกรรมย่อย) งบประมาณ 18,399,200 บาท (สิบแปดล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงแพร่ 1.2 โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทางบนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดแพร่ (3 กิจกรรมย่อย) งบประมาณ 11,899,800 บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงแพร่ 1.3 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
  ภูมิปัญญา จังหวัดแพร่ (2 กิจกรรมย่อย) งบประมาณ 8,106,000 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่
  1.4 โครงการห้อมแพร่สู่ห้อมโลก (3 กิจกรรมย่อย) งบประมาณ 6,150,700 บาท (หกล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเข็ดร้อยบาทถ้วน) หน่วยงานรับผิดชอบสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
  2.โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 โครงการ 2.1 โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยกิจกรรมหลัก การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแลสาธารณภ้ย โดยการมีส่วนแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน งบประมาณ 4,090,200 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองร้อบบาทถ้วน) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ 2.2 โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการเกษตร ระดับภูมิภาคกิจกรรมหลัก การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยสู่การเป็นแหล่งผลิตสินค้าอินทรีย์ ภาคเหนือบน 2 (3 กิจกรรมย่อย) งบประมาณ 1,782,700 บาท (หนึ่งบ้านเจ็ดแสนแปดหมื่น) ทั้งนี้ โดยมีตัวแทนของหน่วยงานรับผิดชอบมาชี้แจงความด้าวหน้าของโครงการด้วย

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 593 ครั้ง