วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีที่ 3 พร้อมมอบโล่บุคคลต้นแบบคุณธรรมและองค์กรต้นแบบคุณธรรม

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 598 ครั้ง

วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีที่ 3 พร้อมมอบโล่บุคคลต้นแบบคุณธรรมและองค์กรต้นแบบคุณธรรม

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน2565 ที่ชั้น ๒ The Hall ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีที่ 3 พร้อมมอบโล่บุคคลต้นแบบและองค์กรต้นแบบคุณธรรม โดยมีนางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ และได้รับเกียรติจาก นางสมทรงพันธ์ เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สำหรับงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีที่ 3 จัดขึ้นภายใต้แนวความคิด “3 ปีแห่งความสำเร็จ การชับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม : ชาวอยุธยา มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม”

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดการครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีกลางของหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทุกภาคส่วนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในระดับองค์กรและพื้นที่จังหวัดเพื่อเชื้อมโยงเครือข่ายและสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. 2559 – 2565) และแผนยุทธศาสตร์ซาติที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม สู่การปฏิบัติและนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาขององค์กรเครือข่าย เพื่อบูรณาการการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมของภาคีสมัชชาคุณธรรม และสื่อสารเผยแพร่ความสำเร็จสู่สาธารณะในวงกว้าง โดยหลังจากทำพิธีเปิดงานแล้ว นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการมอบโล่บุคคลต้นแบบคุณธรรม จำนวน 9 ท่าน และองค์กรต้นแบบคุณธรรม จำนวน 9 องค์กร โดยนายสัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล ผู้สื่อข่าว ได้เข้ารับโล่บุคคลต้นแบบคุณธรรม ด้วย โดยการคัดเลือกบุคคลต้นแบบคุณธรรมและองค์ต้นแบบคุณธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูบุคคล องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนและคน ในสังคม

ภาพข่าว//สุนทร สอนแสนสุข //
//นราเอก ตันสิริ//
ผู้สื่อข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 598 ครั้ง