อยุธยา – อธิบดีกรมการปกครองเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์ประจำตำบล การสาธารณสุขเพื่อแผ่นดิน (รุ่นที่ 2)

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 622 ครั้ง

อยุธยา – อธิบดีกรมการปกครองเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์ประจำตำบล การสาธารณสุขเพื่อแผ่นดิน (รุ่นที่ 2)
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 28 มิถุนายน 2565
ที่ ห้องกรุงศรีอยุธยา โรงแรมกรุงศรีริเวอร์
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ได้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์ประจำตำบล การสาธารณสุขเพื่อแผ่นดิน (รุ่นที่ 2) โดยมี นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น ผู้แทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอำเภอทั้ง 16 อำเภอ กล่าวให้การต้อนรับ
นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า ตามที่พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 กำหนดให้มี
แพทย์ประจำตำบล เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คิดอ่านและจัดการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในตำบล คอยสังเกตตรวจตราความเจ็บไข้ที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบล จัดการป้องกันโรคภัย และรายงานการเกิดโรคภัยร้ายแรงให้อำเภอทราบตลอดจนร่วมประชุมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการตำบล และกรรมการหมู่บ้านเพื่อจัดการให้ตำบลหมู่บ้านมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกต้องด้วยสุขลักษณะ พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ในการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ
ให้สัมฤทธิ์ผล เพื่อเป้าหมายในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และทำให้ประชาชน”ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพทย์ประจำตำบลได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ ที่ ตนมีอำนาจดูแลและรับผิดชอบ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แพทย์ประจำตำบลจึงมีบทบาทสำคัญในการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดเข้าสู่ตำบล หมู่บ้าน การรณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีน ตลอดจนการดูและผู้กักตัวและผู้ป่วยในระบบ Home Isolation
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาท
และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน กรมการปกครองจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพ
แพทย์ประจำตำบล การสาธารณสุขเพื่อแผ่นดินขึ้น เพื่อสร้าความรู้ ความเข้าใจในบทบาท อำนาจหน้าที่ และเสริมสร้างองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยเบื้องต้น ให้สามารถนำมาปรับใช้ในวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ สร้างตู้ยาประจำหมู่บ้าน สวนสมุนไพรประจำหมู่บ้าน รวมทั้งพัฒนาทัศนคติ วิสัยทัศน์ แนวคิดและวิธี
ทำงานให้หมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานแพทย์ประจำตำบล และสร้างความภาคภูมิใจในตำแหน่งกรมการปกครองได้จัดให้มีการสัมมนาตามโครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์ประจำตำบลการสาธารณสุขเพื่อแผ่นดิน จำนวน 2 รุ่น แบ่งการสัมมนาเป็นภาคเหนือ(รุ่นที่ 1) จำนวน 196 คน และภาคกลาง (รุ่นที่ 2) จาก 25 จังหวัด ในภาคกลางประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรีระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี
สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และจังหวัดอ่างทอง รวมทั้งสิ้นจำนวน 209 คน

นราเอก ตันศิริ : พระนครศรีอยุธยา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 622 ครั้ง